Tärkeä tiedote

Tallink Shuttle -laivojen lähtöselvitys ja laivaannousu päättyy 25 min ennen laivan lähtöä. Kävelymatka Länsiterminaali 1:sta Megastar-laivaan on väliaikaisesti 700 m (ennen uuden Länsiterminaali 2:n valmistumista). Saavuthan terminaaliin hyvissä ajoin! Lue lisää Helsingin Sataman nettisivuilta »

MATKUSTAJIA JA HEIDÄN MATKATAVAROITAAN KOSKEVAT KULJETUSEHDOT

1 Rahdinottaja

Näiden kuljetusehtojen, jotka sisältyvät tai joihin viitataan matkalipussa tai muussa asiakirjassa, mukainen kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välinen.
 
AS Tallink Grupp on rahdinottaja niissä kuljetussopimuksissa, jotka koskevat seuraavia reittejä:
 • Tallinna – Helsinki
 • Tallinna – Maarianhamina – Tukholma Paldiski – Kapellskär
 • Riga – Tukholma
 • Tallinna – Helsinki – Rostock
sekä kaikilla muilla reiteillä kuin alla olevilla.
 
Tallink Silja Oy on rahdinottaja niissä kuljetussopimuksissa, jotka koskevat seuraavia reittejä:
 • Helsinki - Maarianhamina – Tukholma
 • Turku – Maarianhamina – Tukholma/Kapellskär
 

2 Sovellettava laki

Kuljetussopimukseen sovelletaan joko Viron merilain, Suomen merilain, Ruotsin meri- lain, Saksan Liittotasavallan kauppalain tai Latvian merilain määräyksiä riippuen siitä, minkä määräykset ovat pakottavasti voimassa näiden kuljetusehtojen mukaan toimival- taisen tuomioistuimen kotipaikalla. Mikäli minkään edellä mainitun lain määräykset ei- vät ole pakottavasti voimassa kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla, sovelletaan ao. tuomioistuinta velvoittavan lain matkustajien ja heidän matkatavaroidensa (sisältäen tässä ja jäljempänä myös mukana seuraavat ajoneuvot ja käsimatkatavarat) kuljetusta koskevia määräyksiä.
 
Elleivät mitkään lain määräykset ole pakottavasti voimassa matkustajien ja heidän mat- katavaroidensa kuljetuksessa näiden kuljetusehtojen tarkoittaman paikkakunnan tai minkään muun paikkakunnan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, sovelletaan kuljetus- sopimukseen Ateenan sopimusta vuodelta 1974, sen 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muute- tussa muodossa, koskien matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamista merit- se.
 

3 Tuomiovalta

Tuomiovalta kuljetussopimusta koskevissa riidoissa on kantajan valinnan mukaan päte- vällä tuomioistuimella
a) vastaajan vakinaisella asuinpaikkakunnalla tai pääasiallisen liikkeen sijainti- paikkakunnalla
b) kuljetussopimuksessa mainitulla aluksen lähtö- tai määräpaikkakunnalla.
 
Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettava Ruotsin merila- kia, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka mää- ritellään Ruotsin merilain 21 luvun 4 pykälän 1 momentin kohdissa 3 ja.4.
Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettava Ateenan sopi- musta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään artiklassa 17, kohdissa 1 (c) ja (d).
 

4 Soveltamisala

Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa kuljettamiseen meritse sovelletaan kuljetusso- pimuksen ja yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä. Merikuljetus ei käsitä aikaa ennen matkustajien ja heidän matkatavaroidensa saapumista alukseen tai aikaa heidän alukselta poistumisensa jälkeen. Merikuljetus ei kata aikaa, jolloin mat- kustajat ja heidän matkatavaransa ovat terminaalissa tai laiturilla.
 
Kuljetussopimusta ja yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä ei so- velleta muihin palveluihin eikä sopimuksiin, jotka on tehty matkustajan ja rahdinottajan välillä kuljetussopimuksen lisäksi. Sellaisiin palveluihin ja/tai sopimuksiin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja. Lisäksi Hyvä tietää -ehtoja, maksu- ja peruutusehtoja sekä järjestyssääntöjä sovelletaan kaikkiin rahdinottajan ja matkustajan välisiin sopimuksiin.
Kaikki edellä mainitut ehdot ovat luettavissa rahdinottajan esitteissä, joita ovat saatavil- la aluksilla, rahdinottajan toimipaikoissa ja muissa matkatoimistoissa, jotka myyvät rahdinottajan palveluja, sekä internetissä (www.tallink.ee, www.tallinksilja.com).
 
Mikäli näiden kuljetusehtojen ja yleisten valmismatkaehtojen, Hyvä tietää -ehtojen, maksu- ja peruutusehtojen ja sovellettavien järjestyssääntöjen välillä on ristiriita, on näillä kuljetusehdoilla etusija.
 

5 Matkaliput ja alus

Kuljetussopimuksen olemassaolon osoittava matkalippu tai muu asiakirja on esitettävä lähtöselvityksessä rahdinottajan terminaalissa lähtösatamassa. Matkustaja ei saa siirtää toiselle henkilölle matkalippuun tai muuhun asiakirjaan perustuvia oikeuksiaan. Sen, joka on hankkinut matkalipun tai muun asiakirjan toisen henkilön puolesta, on katsotta- va olleen valtuutettu siihen samoin kuin hyväksymään nämä kuljetusehdot tämän henki- lön puolesta.

Rahdinottajalla ei ole velvollisuutta maksaa takaisin varastetun, kadonneen tai tuhoutu- neen matkalipun tai muun asiakirjan hintaa; muissa tapauksissa sovelletaan Maksu- ja peruutusehtoja.
 
Sekä matkustajan että rahdinottajan oikeus purkaa kuljetussopimus on määritelty yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavassa laissa.
Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus muullakin kuin ilmoitetulla tai matkalipussa tai muussa asiakirjassa mainitulla aluksella.
 

6 Matkatavaroita koskevat rajoitukset

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle matkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa terminaalille, alukselle, ihmisille, muille matkatavaroille tai lastille. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuu- ta viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää sellainen matkatavara. Mitään matka- tavaraa, jota ei ole tunnistettu tai vastaanotettu, ei saa viedä alukseen ennen kuin mat- kustaja, jolle matkatavara kuuluu, on tunnistanut sen.
 
Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle eläviä eläimiä ilman nimenomaista, rahdinottajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.
Rahdinottajalla on turvallisuussyistä oikeus tarkastaa matkustajan matkatavarat niin terminaaleissa kuin aluksellakin.
 

7 Rahdinottajan vastuu

Rahdinottajan vastuu määritellään yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavassa laissa. Rahdinottajan vastuu ja korvattavat rahasummat on aina rajoitettu sovellettavan lain tai Ateenan sopimuksen määräysten, niiden 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muo- dossa, mukaan.
Rahdinottajan vastuu on rajoitettu myös merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta annettujen lain määräysten tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan siten kuin niitä sovelletaan yllä olevan kohdan 3 mukaan määritellyssä tuomioistuimes- sa.
Rahdinottaja ei vastaa myöhästymisestä johtuvista vahingoista, menetyksistä tai kus- tannuksista, jotka ilmenevät ennen merikuljetuksen alkamista tai sen päättymisen jäl- keen riippumatta siitä miten ne ovat aiheutuneet.
 
Rahdinottaja ei vastaa rahojen tai arvopapereiden menetyksestä, korujen, taide- esineiden, elektronisten laitteiden tai muiden arvoesineiden häviämisestä tai vahingoit- tumisesta, ellei hän ole ottanut mainittua omaisuutta säilytettäväkseen.
 
Matkustajan on ilmoitettava kirjallisesti rahdinottajalle matkatavaroiden (mukaan luki- en ajoneuvot) häviämisestä tai vahingoittumisesta:
a) kun matkatavaran vahinko on ilmeinen:
i) kun kyseessä on hytissä oleva matkatavara, ennen tai samanaikaisesti kuin matkustaja poistuu aluksesta
ii) kun kyseessä on muu kuin kohdassa i) mainittu matkatavara, ennen tai samanaikaisesti kun matkatavara luovutetaan takaisin
b) kun matkatavaran vahinko ei ole ilmeinen tai matkatavara on kadonnut, viidentoista päivän kuluessa siitä, kun matkustaja poistui alukselta tai matkatavara luovutettiin tai se olisi pitänyt luovuttaa takaisin
Jos matkustaja ei noudata yllä mainittua ilmoitusvelvollisuutta, oletetaan, ellei muuta todisteta, että hän on vastaanottanut matkatavaran/ajoneuvon vahingoittumattomana. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos matkatavaran/ajoneuvon kunto on vastaanottohetkellä yhteisesti tarkastettu ja tutkittu.
 

8 Rahdinottajan palveluksessa olevien henkilöiden, agentin ja itsenäisten sopimuskumppaneiden vastuu

Jos aluksen omistajaa, päällikköä, miehistöä, ketä tahansa rahdinottajan palveluksessa olevaa henkilöä, agenttia, itsenäistä sopimuskumppania tai ketä tahansa aluksen suhteen edunsaajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä henkilöllä oikeus ve- dota samoihin vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin rahdinottajalla kulje- tussopimuksen ja edellä olevassa kohdassa 2 mainitun, kulloinkin sovellettavan lain pe- rusteella niin kuin se olisi laadittu nimenomaan hänen edukseen. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka tässä suhteessa ovat tai joiden voidaan katsoa olevan kuljetussopi- muksen sopimusosapuolia.
Rahdinottajan ja yllämainittujen muiden henkilöiden maksettavaksi tulevat korvaukset eivät missään tapauksessa saa ylittää niitä enimmäismääriä, jotka on määritelty kulje- tussopimuksessa ja edellä olevan kohdan 2 perusteella sovellettavassa laissa.
 

Takaisin

Liikennetiedotteet

Helsinki-Tallinna –reitille aikataulu- ja alusmuutoksia 29.1.2017 alkaen

Tallinkin uusi laiva Megastar aloittaa liikennöinnin 29.1.2017. Uuden laivan myötä Helsinki-Tallinna –reitin Shuttle-alusten ajovuorot ja aikataulut muuttuvat hieman. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia matkansa jo varanneille asiakkaille. Teemme uudet matkavaraukset mahdollisimman pikaisesti, eikä tämä muutos edellytä asiakkaan yhteydenottoa.

Pyydämme asiakkailtamme kärsivällisyyttä - teemme matkavarausmuutokset aika- ja kiireellisyysjärjestyksessä marraskuun aikana. Lähetämme uudet matkavahvistukset alkuperäisen hinnan, aikataulun ja matkustusluokan mukaisesti. Olemme yhteydessä niihin asiakkaisiimme puhelimitse tai sähköpostitse, joiden matkajärjestelyihin tulee oleellisia muutoksia.

Mikäli asiakkaallamme on kiireellistä asiaa tähän aikataulumuutokseen ja matkavaraukseen liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä myyntipalveluumme https://www.tallinksilja.fi/palvelunumerot
 

Helsinki-Tallinna-reitin laivavuorot 30.1.-18.4.2017

Julkaistu 15.11.2016

 

Tallinnan D-terminaali on avattu aamulla 4.11. viranomaisen tekemän tarkastuksen jälkeen

Tallinnan D-terminaali on avattu matkustajille. Viron viranomainen teki aamulla 4.11. terminaaliin tarkastuksen, eikä mitään huolestuttavaa löydetty.

Tallinnan D-terminaali evakuoitiin Viron viranomaisen toimesta 3.11.2016 noin klo 21.30 alkaen matkustajien saatua oireita hengityksen kautta mahdollisesti kaasusta. Illan laivamatkustajat ohjattiin ulos laivasta ja sisään laivaan autokannen kautta.

M/S Star pääsi lähtemään Helsinkiin klo 00.20 eli 1 tunti 50 minuuttia myöhässä. M/S Superstar saapui Tallinnaan 10 minuuttia myöhässä eli klo 00.40.

Julkaistu 3.11.2016 klo 23.00, päivitetty klo 23.15, päivitety klo 00.30, päivitetty 4.11.2016 klo 7.00

 

M/S Superstarin lähdöt myöhässä 6.10. sairastapauksen vuoksi

Tallinkin M/S Superstar joutui palaamaan Tallinnan satamaan klo 13:30 lähdön jälkeen sairastapauksen vuoksi. Superstarin loppupäivän lähdöt tulevat valitettavasti myöhästymään aikataulusta. Laiva pääsi lähtemään Tallinnasta klo 14:55.

M/S Superstarin klo 19:30 lähtö Tallinnasta myöhästyy tunnilla ja uusi lähtöaika on klo 20:30. Tästä johtuen klo 22:30 vuoron arvioitu lähtöaika Helsingistä on klo 23:30. Matkustajat voivat saapua satamaan tämän aikataulun mukaisesti.

Julkaistu 6.10.2016 klo 15.00, päivitetty klo 17.05

Helsinki City Marathon la 13.8. aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen

Helsingissä juostavan Helsinki City Marathonin vuoksi kaupungin liikenteessä on lauantaina 13.8.2016 poikkeusjärjestelyjä. Pyydämmekin Olympia- ja Länsiterminaaliin launtaina tulevia matkustajia varaamaan riittävästi aikaa satamaan saapumiseen. Järjestäjät pahoittelevat liikennejärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

>> Lue lisää tapahtumajärjestäjän sivulta

>> Katso myös tapahtuman vaikutukset HSL:n joukkoliikenteeseen

Julkaistu 12.08.2016

Länsisataman autoliikenteen lähtöselvitys siirtyy 30.5. alkaen uudelle paikalle

Ensi keväänä avattavan uuden Länsiterminaali 2:n rakentaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että henkilöautojen lähtöselvitys Länsisatamassa siirtyy uudelle paikalle 30.5.2016. Myös raskaan liikenteen reitti ja portti siirtyvät. Automatkustajien on hyvä varata riittävästi ajoaikaa satamaan, koska lähtöselvityspaikka ja ajoreitti ovat nyt kaikille uusia ja ajoreitti kulkee vielä toistaiseksi työmaa-alueen kautta.

>> Lue lisää ja tutustu ajoreittikarttaan

Julkaistu 27.05.2016

Muutoksia matkustajien liikkumiseen Silja Linen Tukholman terminaalissa

Tukholmassa käyttämäämme Värtanin satamaa uudistetaan, ja tästä johtuen Silja Linen ja Tallinkin laivoilla on 20.10.2015 lähtien käytössään uudet laituripaikat. Laivaan siirtymiset pitenevät ja ne joudutaan hoitamaan tilapäisjärjestelyin, kunnes rakennustyöt saadaan valmiiksi ensi kesänä.

>> Lue muutoksista lisää

Julkaistu 21.10.2015

Poikkeusjärjestelyjä Länsisataman liikenteessä

Jätkäsaaren Clarion-hotellin rakentaminen aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä Länsisataman kulkureitteihin 16.3.2015 alkaen.

>> Lue lisää poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä

Julkaistu 18.3.2015

Helsinki-Tukholma-reitin uudet aikataulut

Helsinki-Tukholma-reitin Silja Symphonyn ja Silja Serenaden aikataulut ovat muuttuneet. Lähtöaika Tukholmasta on klo 16.45 ja saapumisaika Helsinkiin on klo 9.55. Ilmoitetut ajat ovat paikallista aikaa.

Katso myös >> aikataulut Helsinki-Ahvenanmaa-Tukholma

Julkaistu 18.3.2015

Ruuhkamaksut Tukholmassa ja Göteborgissa

Ruotsissa käytetään ruuhkamaksujärjestelmää Tukholmassa ja Göteborgissa. Maksut koskevat 1.1.2015 alkaen sekä Ruotsin että ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. Aiemmin maksut koskivat ainoastaan Ruotsin rekisterissä olevia ajoneuvoja. Maksujärjestelmä on täysin automaattinen. Maksuaseman ohitus rekisteröidään ja ajoneuvon omistajalle lähetetään lasku.

Lue lisää Ruotsin ruuhkamaksuista:
http://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Suomi-Finnish/Ruuhkamaksut-Tukholmassa-ja-Goteborgissa/

Julkaistu 2.1.2015 klo 9.50

Takaisin

Nuorisoryhmien ikäsäännöt

Mikä on nuorisoryhmä?

Nuorisoryhmästä on kyse silloin, kun ryhmän kokoonpanossa on 50% tai enemmän alle 18-vuotiaita nuoria. Nuorisoryhmäksi katsotaan myös ryhmä, jossa valvojia ja alle 18-vuotiaita nuoria on yhteensä vähintään 10 henkilöä.

Matkavarauksen tekeminen

Matkavarauksen sekä kaikki muutokset matkaan voi tehdä vain matkalle mukaan lähtevä valvoja. Varausvaiheessa on ilmoitettava, että kyseessä on nuorisoryhmä, sillä paikkoja on rajoitetusti. Ryhmävalvojien tulee olla vähintään 25 vuotta täyttäneitä.

Ryhmänvalvojat matkustavat samassa hyttiluokassa ryhmän kanssa. Varauksen vahvistuksen yhteydessä varauksen tehneelle henkilölle lähetetään Tallink Siljan ryhmänvalvojaohjeet, jotka tulee jakaa jokaiselle ryhmänvalvojalle.

Nuorisoryhmän ryhmänvalvojat

Ryhmänvalvojana voi toimia 25 vuotta täyttänyt henkilö, joka tuntee ryhmänjäsenet. Valvojia tulee olla:

 • yksi jokaista 10 nimettyä alle 18-vuotiasta kohden (su-to –lähdöt)
 • yksi jokaisessa hytissä (pe-la –lähdöt)

Poikkeuspäivät, jolloin jokaisessa hytissä tulee olla yksi valvoja pe-la –lähtöjen lisäksi:

Helsinki-Tukholma –risteily

2017:
18.2.-23.2. (la-to, hiihtoloma)
26.2.-2.3. (su-to, hiihtoloma)
13.4.-16.4. (to-su, pääsiäinen)
24.5.-25.5. (ke-to, helatorstai)
15.10.-19.10 (su-to, syysloma)
22.10.-26.10. (su-to, syysloma)

23h –risteily Turusta Baltic Princessillä

2017: 22.2.-23.2.(ke-to, hiihtoloma)

23h –risteily Turusta Galaxylla

2017: 1.-2.3. (ke-to, hiihtoloma)

Päivä Tukholmassa risteily Turusta

2017: 1.-2.3. (ke-to, hiihtoloma)
 

Valvojalomakkeet

Huomioittehan, että pe-la –lähtöjen lomaketta tulee käyttää myös yllä mainittuina poikkeuspäivinä.

Lomakkeet suomeksi ja ruotsiksi:

Valvojalomake nuorisoryhmän valvojalle, su-to-lähdöt 
Valvojalomake nuorisoryhmän valvojalle, pe-la-lähdöt 
Valvojalomake nuorisoryhmän valvojalle, hotellimatka 

Jokaisella alaikäisellä nuorisoryhmän jäsenellä tulee olla myös holhoojan kirjallinen matkustuslupa:
Kirjallinen matkustuslupa alle 18-vuotiaalle

Forms in English:

Guardian instructions / youth group, Sun-Thu
Guardian instructions / youth group, Fri-Sat
Guardian instructions / youth group, Hotel packages

Permission to travel for a 0-17 year old

Lähtöselvitys

Terminaalissa tulee olla viimeistään 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Ryhmänjohtaja tai -valvoja hoitaa ryhmän lähtöselvityksen. Ryhmänvalvojat kirjaavat valvojaohjeen nimilistaan valvottaviensa hyttinumerot. Jokainen ryhmänvalvoja menee yhdessä hänen vastuullaan olevien nuorten kanssa laivaan ja antaa alkuperäisen valvojakaavakkeen järjestysmiehelle laivaannousukorttien tarkastuksen yhteydessä. Samalla mahdollisesti tarkistetaan henkilöllisyystodistukset. Jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla mukanaan virallinen voimassa oleva henkilöllisyystodistus, matkan päämäärän vaatiessa passi.

Takaisin

Järjestyssäännöt laivoilla

AS TALLINK GRUPP / TALLINK SILJA OY:N JÄRJESTYSSÄÄNNÖT MATKUSTAJILLE

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT MATKUSTAJILLE

Kaikkien laivassa olevien viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi matkustajien tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä, laivan henkilökunnan antamia ohjeita sekä laivan kyltteihin merkittyjä määräyksiä. Laivan henkilökunta edustaa laivan kapteenia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa koskevissa asioissa. Matkustaja ei saa matkan aikana käyttäytyä häiritsevästi tai uhkaavasti muita matkustajia kohtaan eikä olla millään muualla tavalla häiriöksi. Matkustaja, joka ei kykene kontrolloimaan omaa käytöstään tai joka käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti, voidaan siirtää loppumatkan ajaksi säilöön.

1. Matkustajalla tulee olla mukana voimassaoleva viivakoodilla varustettu laivaannousukortti ja pyydettäessä matkustajan on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä esittämällä laivan järjestysmiehelle tai muulle henkilökunnan jäsenelle henkilöllisyystodistuksensa.

2. Jokaiselle laivalla tai sataman alueella oleskelevalle henkilölle voidaan suorittaa henkilötarkastus tai häntä voidaan haastatella turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi. Henkilön ei ole pakko suostua henkilötarkastukseen tai haastatteluun, mutta kieltäytyminen voi johtaa kyseisen henkilön laivasta tai sataman alueelta poistamiseen ja asiasta voidaan ilmoittaa poliisille. Matkustajan mitkä tahansa lukitut matkatavarat, ajoneuvo, hytti tai muu suljettu säilytystila voidaan tarkastaa. 

3. Matkustajalla tulee olla matkalla mukana tarvittavat, voimassaolevat matkustusasiakirjat. Mikäli varustamo joutuu vastuuseen tai kärsii jollakin toisella tavalla matkustajan puutteellisten matkustus- tai muiden asiakirjojen vuoksi, matkustaja on korvausvelvollinen hänen takiaan varustamolle aiheutuneista kustannuksista.

4. Matkustajalta, joka käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti tai pahennusta herättävästi tai joka muuten ei noudata asetettuja vaatimuksia tai on pukeutunut epäsiveellisesti tai on olemassa muita painavia syitä, voidaan evätä pääsy laivalle. Vahvasti päihtyneet, sääntöjä rikkovat sekä muiden matkustajien rauhaa ja turvallisuutta häiritsevät sekä itselleen vaaralliset henkilöt voidaan siirtää säilöön ja luovuttaa lähtösatamassa tai seuraavassa satamassa poliisille. Hyttiosastolla muita matkustajia häiritsevältä henkilöltä voidaan evätä pääsy hyttiin ja hänen osalta voidaan soveltaa edellisessä lauseessa mainittuja toimenpiteitä.
 
5. Alkoholijuomien nauttiminen on sallittua ainoastaan laivan ravintoloissa ja muissa ruokailupaikoissa. Mukana tuotujen alkoholijuomien nauttiminen laivassa on kielletty. Laivan ravintoloissa ei ole luvallista nauttia matkustajan mukanaan tuomaa ruokaa tai juomaa, erikoisruokavalioita ja vauvanruokia lukuun ottamatta. Huumausaineiden hallussapito ja käyttö laivalla on kielletty. Lemmikkieläimen laivaan tuonnissa noudatetaan lemmikkieläinten kuljettamisen ohjeita.

6. Matkustajat eivät saa tuoda laivalle vaarallisia esineitä tai aineita. Ampuma-aseet sekä muut aseet on ilmoitettava sataman tullipisteeseen ja laivalla toimitettava säilytettäväksi infopisteen turvalokeroon.
 
7. Avotulen (kynttilät, kaasukeittimet ym.) sytyttäminen laivalla on kielletty. Matkustajan laivaan tuomien keittolevyjen, kahvinkeittimien, paahtimien ja muiden ruoan valmistamiseen tarkoitettujen sähkölaitteiden käyttö laivassa, mm. hyteissä, on kielletty. Mikäli matkustaja käyttää hytissä yllämainittuja laitteita, varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida laite ja viedä se säilytykseen laivan infopisteeseen. Laitteet palautetaan matkustajille 15 minuuttia ennen laivan saapumista satamaan.

8. Tupakointi laivan matkustajatiloissa ja hyteissä on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen tarkoitetuissa ja merkityissä paikoissa.

9. Matkustajat saavat oleskella matkan aikana ainoastaan matkustajille tarkoitetuissa tiloissa. Oleskelu autokannella, ajoneuvojen korjaaminen ja polttoaineiden käsittely matkan aikana on kielletty.

10. Matkustajan tulee huomioida kanssamatkustajien viihtyvyys laivalla. Musiikinkuuntelulaitteiden käyttö hytissä ilman kuulokkeita on kielletty. Hyttiosastolla hiljaisuus alkaa klo 23 paikallista aikaa. Omien musiikkisoittimien käyttö hyttiosastossa on kielletty. Varustamon edustajalla on oikeus takavarikoida musiikkisoittimet tai laitteet ja viedä ne väliaikaiseen säilytykseen laivan infopisteeseen. Laitteet palautetaan matkustajille 15 minuuttia ennen laivan saapumista satamaan.

11. Nuorisoryhmien valvojien tehtävänä on vastata oman ryhmänsä jäsenten toiminnasta laivalla ja järjestyssääntöjen noudattamisesta. Ongelmatilanteissa valvojien on toimittava yhteistyössä laivan henkilökunnan kanssa ja noudatettava heidän antamia ohjeita.

12. Hytissä olevaa irtaimistoa (tyynyt, peitteet, tuolit ja muu varustamolle kuuluva omaisuus) ei saa vahingoittaa tai viedä pois hytistä. Laivan tiloissa tapahtunut varkaus, murto, petos tai muu laiton toiminta ilmoitetaan aina poliisille.

13. Laivan turvavarusteiden ja hälytyslaitteiden tahallinen vahingoittaminen, rikkominen ja ilkivaltaisen hälytyksen aiheuttaminen on ehdottomasti kielletty. Edellä mainitut rikkomiset ilmoitetaan aina poliisille. 

14. Matkustaja, joka on toiminnallaan vahingoittanut laivan omaisuutta, varastanut sitä tai aiheuttanut muuta vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot. Matkustaja voi maksaa aiheuttamansa vahingon heti laivan infopisteeseen. Matkustajat, joilla on sama hytti ja sama varausnumero, ovat solidaarisessa vastuussa hytille tai hyttiomaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

15. Matkustajalla ei ole oikeutta harjoittaa laivassa liike- eikä muuta myyntitoimintaa, järjestää keräyksiä tai arpajaisia tai propagandatilaisuuksia, harjoittaa yllytystoimintaa tai pitää poliittisia puheita ellei asiasta ole sovittu etukäteen varustamon kanssa.

16. Varustamo ei ole vastuussa matkustajan rahoista, arvopapereista, kulta- ja hopeaesineistä, arvoesineistä, taideteoksista ym. arvoesineistä ja muista hyttiin jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista. Matkustaja voi säilyttää arvoesineitä ja koruja laivan infopisteessä sijaitsevassa turvalokerossa.

Matkustajien matkatavaroihin liittyviä ohjeita on saatavilla terminaalissa, laivoissa sekä matkustus- ja muissa asiakirjoissa. Lisätietoja on varustamon myyntiesitteissä ja kotisivulla osoitteessa www.tallink.ee ja  www.tallinksilja.com.

Jokainen matkustaja (ts. laivassa oleva henkilö, joka ei kuulu aluksen miehistöön) on velvollinen noudattamaan yllä olevia järjestyssääntöjä aluksella ja terminaalissa Viron merilain 4 luvun 60.4§:n, Suomen merilain 15 luvun 4 §:n, Ruotsin merilain 15 luvun 7 §:n sekä ISPS-koodin, EY-asetuksen 725/2004 sekä Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten turvallisuutta koskevien kiertokirjeiden mukaisesti.

Tallink-konsernin johtoryhmän hyväksymä 28.11.2011.

Lataa Tallink Siljan järjestyssäännöt pdf-tiedostona »

Takaisin

Maksu- ja peruutusehdot ryhmille

Ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja peruutusehdot

Näitä ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja ja peruutusehtoja sovelletaan Tallink Silja Oy:n myymiin laivamatkoihin ja muihin ryhmien matkapalveluihin sekä sen välittämiin AS Tallink Gruppin liikennöimiin laivamatkoihin ja muihin matkapalveluihin. Katso lisää reittejä liikennöivistä yhtiöstä täältä.

Laskutussopimusasiakkaisiin soveltuvat maksu-, muutos ja peruutusehdot löydät tämän dokumentin lopusta erillisen otsikon alta.

Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään 10 aikuista matkustajaa. HUOM! Internet-varauspalvelustamme varattuihin matkoihin sovelletaan yksittäismatkustajien ehtoja matkustajamäärästä riippumatta. Sanalla hytti käsitetään myös kansipaikat. 

Tallink Silja Oy:n myymiin ja välittämiin ryhmämatkoihin sovelletaan Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin yhteisiä kuljetusehtoja.

Jos Suomen matkatoimistoalanliitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat Yleiset valmismatkaehdot soveltuvat ryhmämatkaan, sovelletaan kuitenkin Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 4 peruutusehtojen sijaan näitä ryhmämatkojen peruutusehtoja.

1. MAKSUEHDOT

 • Ryhmämatkoista peritään varauksen teon yhteydessä 10 % ennakkomaksu koko matkan hinnasta.
 • Matkan tulee olla maksettu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.
 • Mikäli matka varataan alle 28 vrk ennen lähtöä, ei varauksesta peritä ennakkomaksua ja matka erääntyy maksettavaksi välittömästi.

2. MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT REITTI- JA RISTEILYMATKOILLE

Peruutukset, myös osaperuutukset, on tehtävä kirjallisesti, joko kirjeitse, faksilla, tai esim. sähköpostilla. Peruutuksen saapumispäivä pätee. Lääkärintodistusta vastaan veloitamme peruutuskuluina ainoastaan toimistokulut 12 €/hlö myyntiin vapautuneiden palveluiden osalta. Mikäli koko hyttiä ei peruta, vaan vain osa hytin paikoista, peruutettujen hyttipaikkojen osalta ei suoriteta rahanpalautusta. Lääkärintodistus on toimitettava Tallink Siljalle viimeistään neljän (4) viikon kuluessa matkan päättymispäivästä lukien.

Ryhmän on matkustettava yhtenäisenä seurueena samalla reitillä. Ryhmästä poikkeavien matkustajien matkalipun hintaan lisätään viiden (5) euron toimistokulut.

2.1. Ryhmän kokonaishyttimäärä

Ryhmän hyttimäärä alle 100 hyttiä:

 • 28 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta.
 • 27–21 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 10 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 20–14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 25 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 13–7 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • alle 7 vrk ennen lähtöä peruuntuneista paikoista veloitetaan 100 % matkalipun kokonaishinnasta.

Varustamo voi myydä ryhmälle varattuja hyttejä 14 vrk ennen matkaa omien myyntikanaviensa kautta, mikäli ryhmällä on tyhjiä hyttejä. Ryhmän on annettava varustamolle varaamiensa hyttien matkustajatiedot varustamon niitä pyytäessä.

Ryhmän hyttimäärä yli 100 hyttiä

 • 90 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta.
 • 89–60 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 10 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 59–28 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 25 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 27–21 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 20–14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 75 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • alle 14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100 % matkalipun kokonaishinnasta.

Varustamo voi myydä ryhmälle varattuja hyttejä 21 vrk ennen matkaa omien myyntikanaviensa kautta, mikäli ryhmällä on tyhjiä hyttejä. Ryhmän on annettava varustamolle varaamiensa hyttien matkustajatiedot varustamon niitä pyytäessä.

Ennakkovaraajan etuhintaiset matkat

 • riippumatta ryhmän hyttimäärästä myöhemmin kuin 28 vrk ennen lähtöä perututetuista paikoista veloitetaan 100 % matkalipun kokonaishinnasta
   

Erikoisristeilyt ja charterit

 • erikoisristeilyissä ja chartereissa pidätämme oikeuden erillisiin peruutus- ja maksuehtoihin.
 • erikoisristeilyksi lasketaan varaukset jotka vaikuttavat laivan normaaliin risteilyohjelmaan ja/tai laivan lähtö-/saapumisaikoihin tai satamiin

Varustamo voi myydä ryhmälle varattuja hyttejä 21 vrk ennen matkaa omien myyntikanaviensa kautta, mikäli ryhmällä on tyhjiä hyttejä. Ryhmän on annettava varustamolle varaamiensa hyttien matkustajatiedot varustamon niitä pyytäessä.

2.2. Yhteistyökumppanit

Jos varaukseen sisältyy muita ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita, noudatetaan kyseisen palveluntarjoajan peruutusehtoja.

3. MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT TALLINK HOTELLEIHIN

Ryhmän huonemäärä alle 50 huonetta

 • 28 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta
 • 27–14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 25 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • 13–7 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • alle 7 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100 %

Mikäli koko hotellihuonetta ei peruta, peruuttaneiden osalta ei suoriteta rahanpalautusta.

Ryhmän huonemäärä yli 50 huonetta

 • pidätämme oikeuden erillisiin peruutus- ja maksuehtoihin

Ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja peruutusehdot laskutussopimusasiakkaille

Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään 10 aikuista matkustajaa. Sanalla hytti käsitetään myös kansipaikka. Näitä  laskutussopimusasiakkaiden ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja ja peruutusehtoja sovelletaan Tallink Silja Oy:n myymiin laivamatkoihin ja muihin ryhmien matkapalveluihin sekä sen välittämiin AS Tallink Gruppin liikennöimiin laivamatkoihin ja muihin matkapalveluihin. Katso lisää reittejä liikennöivistä yhtiöstä täältä.

Tallink Silja Oy:n myymiin ja välittämiin ryhmämatkoihin sovelletaan Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin yhteisiä kuljetusehtoja.

Jos Suomen matkatoimistoalanliitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat Yleiset valmismatkaehdot soveltuvat ryhmämatkaan, sovelletaan kuitenkin Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 4 peruutusehtojen sijaan näitä laskutussopimusasiakkaiden ryhmämatkojen peruutusehtoja.

1. MAKSUEHDOT

Matkan tulee olla maksettu laskun eräpäivään mennessä.

2. MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT REITTI- JA RISTEILYMATKOILLE

Peruutukset, myös osaperuutukset, on tehtävä kirjallisesti, joko kirjeitse, faksilla, tai esim. sähköpostilla. Peruutuksen saapumispäivä pätee. Lääkärintodistusta vastaan veloitamme peruutuskuluina ainoastaan toimistokulut 12 €/hlö myyntiin vapautuneiden palveluiden osalta. Mikäli koko hyttiä ei peruta, vaan vain osa hytin paikoista, peruutettujen hyttipaikkojen osalta ei suoriteta rahanpalautusta. Lääkärintodistus on toimitettava Tallink Siljalle viimeistään neljän (4) viikon kuluessa matkan päättymispäivästä lukien.

Tallink Silja Oy:n ryhmämatkoihin sovelletaan Tallink Silja Oy:n kuljetusehtoja sekä Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja siten, että kohdan 4. "Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä" asemasta sovelletaan ryhmille tarkoitettuja peruutusehtoja.

2.1. Ryhmän kokonaishyttimäärä

Ryhmän hyttimäärä alle 100 hyttiä<

 • 28 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta.
 • 27–14 vrk ennen lähtöä peruuntuneista paikoista veloitetaan 10 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 13–7 vrk ennen lähtöä peruuntuneista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • alle 7 vrk ennen lähtöä peruuntuneista paikoista veloitetaan 100 % matkalipun kokonaishinnasta.

Ryhmän hyttimäärä yli 100 hyttiä

 • 90 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta.
 • 89–28 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 10 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 27–21 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • 20–14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 75 % peruutettujen hyttien kokonaishinnasta.
 • alle 14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100 % matkalipun kokonaishinnasta.

Ennakkovaraajan etuhintaiset matkat

 • riippumatta ryhmän hyttimäärästä myöhemmin kuin 28vrk ennen lähtöä perututetuista paikoista veloitetaan 100 % matkalipun kokonaishinnasta

Erikoisristeilyt ja charterit

 • erikoisristeilyissä ja chartereissa pidätämme oikeuden erillisiin peruutus- ja maksuehtoihin.
 • erikoisristeilyksi lasketaan varaukset jotka vaikuttavat laivan normaaliin risteilyohjelmaan ja/tai laivan lähtö-/saapumisaikoihin tai satamiin

Peruutus, myös osaperuutus, on tehtävä kirjallisesti, joko kirjeitse, faksilla, tai esim. sähköpostilla. Peruutuksen saapumispäivä pätee.

Tallink Silja Oy:n ryhmämatkoihin sovelletaan Tallink Silja Oy:n kuljetusehtoja sekä Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja siten, että kohdan 4. "Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä" asemesta sovelletaan ryhmille tarkoitettuja peruutusehtoja.

2.2. Yhteistyökumppanit

Jos varaukseen sisältyy muita ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita, noudatetaan kyseisen palveluntarjoajan peruutusehtoja.

3. MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT TALLINK HOTELLEIHIN

Ryhmän huonemäärä alle 50 huonetta

 • 28 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta.
 • 27–14 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 25 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • 13–7 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • alle 7 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100 %

Ryhmän huonemäärä yli 50 huonetta

 • pidätämme oikeuden erillisiin peruutus- ja maksuehtoihin

Ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja peruutusehdot Tallink hotelleihin kun ryhmän huonemäärä on yli 50 huonetta

Peruutus enintään 50 % varatuista huoneista

 • 28 vrk ennen lähtöä voi kuluitta peruuttaa maks. 50 % varatuista huoneista
 • 27–8 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • alle 8 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100 %

Peruutus yli 50 % varatuista huoneista

 • 60 vrk ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta
 • 59–28 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 50 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • 27–8 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 75 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta
 • alle 8 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100 %

Takaisin

Matkaehdot yksittäismatkustajille

AS TALLINK GRUPPIN MATKAEHDOT


Nämä AS Tallink Gruppin matkaehdot (jäljempänä Ehdot) koskevat AS Tallink Gruppia ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä Tallink) 1. kesäkuuta 2015 alkaen. Ehtoja sovelletaan vain Tallinkin yksittäismatkustajiin.

OSA 1: YLEISTÄ »
OSA 2: MATKUSTUSEHDOT »
  1. Matkavaraus »
  2. Lähtöselvitys »
  3. Matkustusasiakirjat »
  4. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat »
  5. Eläinten kuljetus »
  6. Ikärajat yksittäismatkustajille »
      Ikärajat nuorisoryhmille »
OSA 3: MATKAN VARAUS, MAKSAMINEN, MUUTOS JA PERUUTUS »
OSA 4: REKLAMAATIOT »

 

osa 1: yleistä


1. MÄÄRITELMÄT
 

- ”Reittimatka” on yhdensuuntainen tai edestakainen matka, joka ei ole risteily.

- ”Risteily” on samalla laivalla tehtävä edestakainen matka, jossa meno-paluulippu lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa ja joka sisältää yöpymisen laivalla.

- ”Päivämatka” on matka, jonka paluumatka tapahtuu saman päivän aikana ja jossa sekä meno- että paluureittien liput lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa.

- ”Autopaketti” on matka, joka sisältää menolipun vähintään yhdelle matkustajalle ja autolle (pois lukien polkupyörät ja linja-autot).

- ”Erikoismatka” on Tallinkin järjestämä matka, jonka varaus- ja maksuehdot poikkeavat näistä Ehdoista. Erikoismatkaan sovelletaan erityisehtoja, jotka ilmoitetaan erikoismatkaa koskevan tarjouksen tai matkavarauksen yhteydessä.

- ”Erikoistarjous” on matkustajaliikennepalvelu, jonka ehdot poikkeavat näistä Ehdoista. Sovellettavat erityisehdot ilmoitetaan erikoistarjouksen yhteydessä.

- ”Matkavaraus” on matkustajan tekemä ja Tallinkin vahvistama tilaus, joka koskee Tallinkin matkustajaliikennepalveluita-, laivan palveluita tai muita palveluita (esim. kolmansien osapuolten palveluita).

- ”Matkustajaliikennepalvelu” on palvelu,  joka kattaa matkustajien kuljettamisen (hytti, hyttipaikka tai kansipaikka) sekä mukana olevan auton kuljettamisen.

- ”Laivan palvelu” on palvelu, joka  kattaa laivassa tarjottavat palvelut, jotka eivät ole matkustajaliikennepalveluita. Laivan palveluihin kuuluvat hyttipalvelut, ateriapalvelut, sauna, hyvinvointipalvelut ja muut laivassa tarjottavat palvelut.

- ”Valmismatkapaketti” on Tallinkin kokoama valmis yhdistettyyn hintaan tarjottava palveluiden yhdistelmä, johon kuuluu vähintään kaksi seuraavista palveluista: kuljetus, majoitus tai muu matkapalvelu, joka on olennainen osa valmismatkapakettia. Valrmismatkapakettissa matkan pituus on vähintään 24 tuntia tai sisältää yöpymisen muualla kuin laivalla. Valmismatkapakettiin sovelletaan Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 30.6.2009 hyväksyttyjä Yleisiä valmismatkaehtoja.

- ”Laivaannousukortti” on asiakirja, jonka matkustaja saa Tallinkilta maksettuaan matkavarauksen ja joka oikeuttaa matkustajan nousemaan laivaan. Laivaannousukortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

- ”Perheenjäsen” on matkustavan lapsen vähintään 18-vuotias isä, äiti tai muu huoltaja tai vähintään 25-vuotias täti, setä, sisko, veli tai isovanhempi.

- ”Valvoja” on 0-17 –vuotiaan matkustavan alaikäisen edustaja. Valvojan on oltava vähintään 25-vuotias ja hän on velvollinen tutustumaan AS Tallink Gruppin valvojia koskeviin ohjeisiin. Valvojaksi ilmoittautuvan henkilön on allekirjoitettava Tallinkin valvojalomake ja hän sitoutuu vastaamaan valvonnassaan olevista alaikäisistä.

- ”Matkustuslupa” on Tallinkin lomake, jonka 15-17 –vuotiaan yksin matkustavan alaikäisen vanhempi tai muu huoltaja täyttää ja allekirjoittaa ja jolla tämä sallii 15-17 –vuotiaan alaikäisen matkustajan matkustaa yksin.

- ”Vanhemman/huoltajan valtuutus” on Tallinkin lomake, jonka alaikäisen lapsen vanhempi tai muu huoltaja täyttää ja allekirjoittaa ja jolla muu henkilö (muu perheenjäsen kuin yllä viitattu tai valvoja) valtuutetaan toimimaan alaikäisen lapsen valvojana matkan aikana sekä huolehtimaan ja vastaamaan alaikäisestä lapsesta koko matkan ajan.

- ”Valvojalomake” on Tallinkin lomake, jonka 0–17-vuotiaan matkustajan valvoja täyttää ja jolla hän sitoutuu vastaamaan valvomastaan 0–17-vuotiaasta matkustajasta koko matkan ajan.

- ”Palvelumaksu” on lisäpalvelusta veloitettava, Tallinkin hinnaston mukainen maksu. Palvelumaksut »

Osa II: MATKUSTUSEHDOT


1. MATKAVARAUS

(1) Matkavarausta tehtäessä on ilmoitettava seuraavat matkustajatiedot: sukunimi, etunimi, sukupuoli, syntymäaika (pv, kk, v) ja kansalaisuus. Lisäksi varaukseen on ilmoitettava puhelinumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.


(2) Mukaan otettavasta ajoneuvosta (polkupyörä, segway, mopo, moottoripyörä, auto tai linja-auto) on annettava matkavaraukseen seuraavat tiedot: rekisterinumero ja ajoneuvon tarkka pituus ja korkeus. Lisäksi matkustajan on ilmoitettava lisätarvikkeiden (suksiboksi, tavarateline, perävaunu jne.) sekä ajoneuvon katolle tai taakse asennettujen telineiden tai välineiden (polkupyörä, tavarateline jne.) pituudet ja korkeudet. Pyydettäessä asiakkaan on ilmoitettava auton sallittu enimmäiskuorma matkavarausta tehdessään.

2. LÄHTÖSELVITYS

(1) Lähtöselvitys on suoritettava ennen laivan lähtöä sataman lähtöselvitysterminaalissa tai –automaatissa tai muuta tätä varten tarkoitettua keinoa käyttäen.

(2) Matkustajalle annetaan lähtöselvityksessä maksettua matkavarausta vastaan laivaannousukortti, johon on merkitty matkustajan nimi, matkakohde ja matkan ajankohta. Laivaannousukortti on voimassa laivaannousukorttiin merkitylle matkustajalle hänen matkustaessaan laivaannousukorttiin merkityllä matkalla.

(3) Laivaannousukortti tulee säilyttää koko matkan ajan. Miehistön jäsenillä on oikeus tarkistaa laivaannousukortti ja matkustajan on se esitettävä laivaan noustessaan ja matkan aikana pyydettäessä. Pyydettäessä matkustajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä miehistön jäsenille.

(4) Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys aloitetaan 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä sataman lähtöselvitysterminaalissa. Lähtöselvitys on mahdollista suorittaa lähtöselvitysautomaatilla, internetlähtöselvityksessä tai muita vastaavia keinoja käyttäen 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan maksettu matkavaraus ja matkustusasiakirja.

(5) Ajoneuvon kanssa matkustavien lähtöselvitys alkaa 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan kaikkien matkustajien maksetut matkavaraukset ja matkustusasiakirjat sekä ajoneuvon rekisteriote.

(6) Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia ennen laivan lähtöä. Myöhemmin saapuneita matkustajia ei voida lähtöselvittää. Laivaannousu päättyy 20 minuuttia ennen laivan lähtöä. 

(7) Ajoneuvon kanssa matkustavien lähtöselvitys päättyy tuntia ennen laivan lähtöä (poikkeuksena Tallinna-Maarianhamina klo 18.00 ja Tukholma-Maarianhamina klo 16.45 lähtöjen autolähtöselvitys päättyy 1,5 tuntia ennen).  Myöhemmin saapuvia matkustajia ei voida lähtöselvittää.

3. MATKUSTUSASIAKIRJAT

(1) Matkustaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan asianmukainen ja koko matkan ajan voimassaoleva matkustusasiakirja sekä muut tarvittavat asiakirjat, kuten viisumi. Matkustaja vastaa itse kaikkien asiakirjojen voimassaolosta ja oikeellisuudesta.

(2) Valtionrajan ylittävät matkustajat ovat velvollisia pyydettäessä esittämään matkustusasiakirjan. Matkustajilta, joilla ei asianmukaista matkustusasiakirjaa tai jotka kieltäytyvät sitä esittämästä evätään pääsy laivaan.

(3) Tallink ei korvaa matkustajalle matkan hintaa, jos matkustaminen estyy puutteellisten tai vanhentuneiden matkustusasiakirjojen vuoksi tai siksi, että  matkustajalla ei ole tarvittavaa matkustusasiakirjaa.

4. VAMMAISET JA LIIKUNTARAJOITTEISET MATKUSTAJAT

(1) Jotta voidaan taata vammaisten ja liikuntarajoitteisten mahdollisuus matkustaa laivaliikenteessä muiden matkustajien tavoin, vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet on yleisten matkustusoikeuksien ohella taattu matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevalla asetuksella N:o 1177/2010.

(2) Jos vammaisen tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mukana matkustaa opaskoira, matkustajalla tulee olla tarvittavat asiakirjat opaskoiran maahan tuontiin ja maasta vientiin. Lemmikkieläinpassi vaaditaan jokaiselta matkustajalta, joka matkustaa lemmikkieläimen kanssa Euroopan unionin alueella.

(3) Matkustajan on ilmoitettava opaskoiran tiedot ja opaskoirien lukumäärä matkavarauksen yhteydessä.

5. ELÄINTEN KULJETUS

(1) Eläinten kanssa matkustavilla on oltava mukanaan vaadittavat eläimen tuontia ja vientiä koskevat asiakirjat. Jokaisella lemmikkieläimen kanssa Euroopan unionin alueella matkustavalla on oltava mukanaan lemmikkieläinpassi. 

(2) Miehistön jäsenillä on oikeus tarkistaa yllä kohdassa 5(1) viitatut eläintä koskevat asiakirjat. Matkustaja on velvollinen laivaan noustessaan ja pyydettäessä matkan aikana esittämään kohdassa 5(1) mainitut asiakirjat.

(3) Matkustajien ja miehistön terveydelle vaaraksi olevien lemmikkieläinten kuljettaminen on sallittua vain liikenteenharjoittajan erillisellä suostumuksella. Suostumusta koskevat hakemuksen tulee lähettää yhteydenottolomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/yhteydenottolomakkeet-kysymys
Matkustaja on velvollinen tarkistamaan eläinten kuljetuslaukkuja, häkkejä ja muita lemmikkieläimiä koskevat seikat ennen matkan varausta. Lisätietoja löytyy internet-sivuilta: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/lemmikkielaimen-kanssa-matkustaminen

(4) Matkustajan on ilmoitettava lemmikkieläimen tiedot ja lemmikkieläinten lukumäärä matkavarausta tehdessään.

(5) Tallink ei korvaa matkustajalle matkan hintaa, jos matkustaminen estyy puutteellisten tai kadonneiden lemmikkieläintä koskevien asiakirjojen vuoksi.

Alle 18-vuotiaita yksittäismatkustajia koskevat ikärajat Tallinkin ja Silja Linen ovat seuraavat:

(1) 15–17-vuotias alaikäinen matkustaja voi matkustaa yksin kaikkina viikonpäivinä  päivämatkalla tai yhdensuuntaisella reittimatkalla, joka ei sisällä yöpymistä edellyttäen, että  matkustajalla on vanhemman tai muun huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on mukanaan matkustuslupa. 

(2) Alle 18-vuotiaat matkustajat voivat matkustaa yöpymisen sisältävillä matkoilla seuraavien ehtojen mukaan:

       1) Mukana tulee olla alaikäisen vanhempi tai muu huoltaja tai perheenjäsen tai valvoja, jolla on tarvittava vanhemman/huoltajan valtuutus.
       Matkustuslupalomakkeet »

       2) Muun perheenjäsenen tai valvojan, joka matkustaa yhdessä 0–17-vuotiaan matkustajan kanssa, tulee täyttää valvojalomake. Valvojalomake »

       3) Vähintään yhden perheenjäsenen tai valvojan on oltava samassa hytissä 0-14 -vuotiaan matkustajan kanssa. 

(3) Alle 15-vuotiaisiin päivämatkoilla tai yhdensuuntaisilla reittimatkoilla, joka ei sisällä yöpymistä matkustaviin sovelletaan vastaavia ehtoja ja lomakevaatimuksia kuin mitä kohdassa (2) on todettu. 

(4) Tallink ei korvaa matkustajalle matkan hintaa, jos pääsy laivaan estyy sen vuoksi, että alaikäisellä matkustajalla ei ole yllä olevissa kohdissa mainittuja tarvittavia asiakirjoja tai ne ovat puutteellisia.
 

Osa III: MATKAN VARAUS, MAKSAMINEN, MUUTOS JA PERUUTUS


1. MATKAN VARAUSEHDOT
 
(1) Näitä varaus- ja maksuehtoja (jäljempänä varaus- ja maksuehdot) sovelletaan Tallinkin  myyntipalvelun, matkamyymälöiden, lähtöselvityksen, verkkosivujen ja matkapuhelinsovellusten sekä matkatoimistojen kautta tehtyihin matkavarauksiin.

(2) Näitä varaus- ja maksuehtoja sovelletaan yksittäismatkustajien matkavarauksiin, jossa on  korkeintaan 9 matkustajaa.

(3) Näitä varaus- ja maksuehtoja sovelletaan myös verkkosivujen kautta tehtyihin matkavarauksiin, joissa on korkeintaan 24 matkustajaa.

(4) Näitä varaus- ja maksuehtoja ei sovelleta muiden kuin Tallinkin järjestämiin matkoihin eikä Tallinkin, erikoismatkoihin ja/tai erikoistarjouksiin.

(5) Matkavarauksen voi tehdä ja maksaa Tallinkin myyntipalvelun, matkamyymälän, lähtöselvityksen, verkkosivujen tai matkapuhelinsovelluksen kautta, matkatoimistosta tai soittamalla Tallinkin myyntipalveluun.

(6) Matkavarauksen voi muuttaa ja peruuttaa Tallinkin myyntipalvelun, matkamyymälän tai lähtöselvityksen kautta, varauksen hoitaneen matkatoimiston kautta tai soittamalla Tallinkin myyntipalveluun.

(7) Matkavarauksia ei voi muuttaa tai peruuttaa verkkosivujen tai matkapuhelinsovelluksen kautta, ellei Tallinkin verkkosivuston varausjärjestelmä tai mobiilivarausjärjestelmä erikseen salli muutoksia tai peruutuksia.
 

2. MATKAVARAUKSEN MAKSAMINEN
 

(1) Tallinkin verkkosivujen tai matkapuhelinsovelluksen kautta tehty matkavaraus on maksettava varauksen yhteydessä.

(2) Tallinkin myyntipalvelun, matkamyymälän, lähtöselvityksen tai myyntipalvelun kautta tai matkatoimistosta tehty matkavaraus maksetaan seuraavasti:
      1) Kun lähtöön on enemmän kuin 28 päivää aikaa, matkavaraus on maksettava 14 päivän sisällä varauksen tekemisestä.
      2)  Kun varaus on tehty 28–14 päivää ennen lähtöä, matkavaraus on maksettava viimeistään 14 päivää ennen lähtöä.
      3) Kun lähtöön on aikaa 14 päivää tai vähemmän, matkavaraus on maksettava varauksen yhteydessä.

(3) Kun lähtöpäivään on aikaa vähemmän kuin 5 arkipäivää ja maksu on suoritettu tilisiirtona,  lähtöselvityksen työntekijällä on oikeus vaatia maksun suorittamista lähtöselvityksen yhteydessä, jos maksu ei näy Tallinkin pankkitilillä.

(4) Tallinkin valmismatkapakeitteihin voidaan soveltaa eri maksuehtoja, joista ilmoitetaan tällöin valmismatkan myynnin yhteydessä. Valmismatkapakettia koskeva sopimus tulee voimaan, kun matkustaja on maksanut mahdollisen ennakkomaksun valmismatkapaketin varaus- ja maksuehtojen mukaisesti.

(5) Jos matkavaraus sisältää Tallinkin yhteistyökumppanina toimivan kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja, näihin palveluihin sovelletaan yhteistyökumppanin määrittämiä varaus- ja maksuehtoja. 


3. MATKAVARAUKSEN MUUTOKSET

(1) Matkavarauksen muuttaminen tarkoittaa Tallinkin matkustajaliikennepalveluiden (esim. matkan suunta,  reitti, lähtöpäivä,  lähtöaika, hyttiluokka, ajoneuvon kuljetus) ja/tai laivan palveluiden muuttamista. Ajoneuvon kuljetusta koskevat muutokset voivat olla esim. muutoksia tietoihin ajoneuvon korkeudesta ja pituudesta.

(2) Matkavarauksen sisältämien henkilötietojen muuttamista (nimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli ja kanta-asiakasnumero) ei pidetä tässä kohdassa tarkoitettuna matkavarauksen  muuttamisena.

(3) Kun matkustajaliikennepalveluita ja/tai laivan palveluita muutetaan, matkustaja on velvollinen maksamaan muutoskulua näiden varaus- ja maksuehtojen nojalla. Tallinkin yhteistyökumppanina toimivan kolmannen osapuolen  tarjoamista palveluista veloitetaan tämän määrittelemä muutoskulua.

(4) Matkavarausta voi muuttaa aina ennen matkan lähtöselvittämistä maksamalla muutetuista palveluista Tallinkin hinnaston mukaiset maksut. Matkustajaliikenne- ja/tai laivan palvelujen muutoksista peritään/palautetaan uusien palvelujen ja alkuperäisten palvelujen hinnanero sekä peritään muutoskulu seuraavasti: 

(5) Muutoskuluja ei peritä matkavarauksiin tehdyistä muutoksista, kun lähtöön on enemmän kuin 14 päivää. Helsinki-Tallinna –reittimatkoihin sovelletaan poikkeavia ehtoja.

(6) Muutoskuluja ei peritä Helsinki-Tallinna  -reitillä Business Lounge –lippuihin tehdyistä muutoksista. Muutoskuluja ei peritä Helsinki-Tallinna reitti-, päivä- tai hotellimatkoihin tehdyissä muutoksissa, jos muutokset tehdään tehdään viimeistään 7 päivää ennen lähtöä.

(7) Muilla kuin alla kohdassa 3(8) viitatuilla Helsinki-Tallinna –reittimatkoilla muutoskuluja peritään seuraavasti:
       1) Jos matkavarausta muutetaan, kun lähtöön on enintään 14 päivää ja vähintään 48 tuntia ja muutettu matkavaraus on edullisempi kuin alkuperäinen matkavaraus, matkustajalta peritään 5 euroa muutoskulua ja hinnanero palautetaan. 
       2) Jos matkavarausta muutetaan, kun lähtöön on alle 48 tuntia ja muutettu matka on alkuperäistä edullisempi, alkuperäisen matkavarauksen ja muutetun matkavarauksen hintojen välinen erotus pidätetään peruutuskuluna.

(8) Tallinna–Helsinki-reitti-, päivä- tai hotellimatkoista  muutoskulua peritään seuraavasti:
       1) Jos matkavarausta muutetaan, kun matkaan on enintään 7 päivää ja vähintään 48 tuntia ja muutettu matkavaraus on alkuperäistä edullisempi, matkustajalta peritään 5 euroa muutoskulua ja hinnanerotus palautetaan. 
       2) Jos matkavarausta muutetaan, kun lähtöön on alle 48 tuntia ja muutettu matkavaraus on alkuperäistä edullisempi, alkuperäisen matkavarauksen ja muutetun matkan hinnaneroa ei palauteta.

(9) Jos hyttipalveluihin tehdään muutoksia, kun lähtöön on alle 48 tuntia, hinnanero pidätetään peruutuskuluna.

(10) Tallink pidättää oikeuden periä 5 euron käsittelykulun yhtä matkan suuntaa kohden, jos muutoksia tehdään lähtöselvityksen jälkeen. Muutokset paluulippuun tulee tehdä ennen matkan lähtöselvityksen sulkeutumista.

4. MATKAVARAUKSEN PERUUTTAMINEN
 

(1) Tallink peruu matkavaraukset, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tallink peruu matkavarauksen, jos lähtöselvitystä ei ole tehty lähtöselvitysterminaalissa tai muulla sitä varten tarkoitetulla tavalla ennen lähtöä. Päivämatkojen ja risteilyjen osalta Tallink peruu koko matkan, jos matkustaja ei ole tehnyt lähtöselvitystä ensimmäisessä lähtösatamassa. 

(2) Tallink perii matkustajaliikennepalvelujen ja laivan palvelujen peruutuksesta peruutuskulut näiden ehtojen mukaisesti. Kolmannen osapuolen palveluiden peruutuksesta peritään kolmannen osapuolen määrittelemät peruutuskulut.

(3) Matkavarauksen peruutuksen yhteydessä matkavarauksesta maksettu hinta palautetaan peruutuskulun vähentämisen jälkeen samalla pankkitilille tai luottokortille, jolta maksu on suoritettu. Mahdollisia varaukseen kohdistuvia palvelumaksuja ja muutoskuluja ei palauteta matkavarauksen peruutuksen yhteydessä. 

(4) Muilla kuin alla kohdassa 4(5) viitatuilla Helsinki-Tallinna –reittimatkoilla peruutuksista peritään seuraavat kulut:
    1) Jos matkavaraus peruutetaan, kun lähtöön on enemmän kuin 14 päivää, peritään 5 euron käsittelykulu
    2) Jos matkavaraus peruutetaan, kun lähtöön on enintään 14 päivää ja vähintään 48 tuntia, peritään 5 euron käsittelykulu ja lisäksi peruutuskuluna 20 % lipun hinnasta.
    3) Kun lähtöön on alle 48 tuntia, koko lipun hinta pidätetään peruutuskuluna. 

(5) Helsinki-Tallinna –reitin reitti-, päivä- tai hotellimatkoista matkavarauksen peruutuksesta peritään kuluja seuraavasti:
    1) Jos lähtöön on vähintään 7 päivää, peritään 5 euron käsittelykulu.
    2) Jos matkavaraus peruutetaan, kun lähtöön on enintään 7 päivää ja vähintään 48 tuntia, peritään 5 euron käsittelykulu ja lisäksi peruutuskuluna 20 % lipun hinnasta.
    3) Kun lähtöön on alle 48 tuntia, koko lipun hinta pidätetään peruutuskuluna. 

(6) Jos matka peruuntuu matkustajaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä johtuen, matkasta maksettu hinta hyvitetään matkustajalle vähennettynä hinnaston mukaisella käsittelykululla. Matkustaja on velvollinen todistamaan häntä kohdaneen ylivoimaisen esteen olemassaolon, jonka jälkeen Tallink arvioi ylivoimaisen esteen ja tekee päätöksen mahdollisesta hyvityksestä.

(7) Matkustaja voi halutessaan jättää matkasta palautetun hinnan ennakkomaksuksi tulevista Tallinkin palveluista.

OSA IV: REKLAMAATIOT

(1) Matkustajalla on oikeus esittää reklamaatio Tallinkin palveluista missä muodossa tahansa. Jos riita-asiaa ei saada sovittua suullisesti esitetyn valituksen perusteella, matkustajan on esitettävä valituksensa kirjallisena tai sellaisessa muodossa, että Tallink voi jäljentää reklamaationkirjallisessa muodossa.

(2) Reklamaatio voidaan tehdä Tallinkin asiakassuhdeosastolle kirjallisesti postitse tai täyttämällä Tallinkin kotisivuilta löytyvä palautelomake.

     Tallink Silja Oy, PL 100, 00181 Helsinki
    https://www.tallinksilja.fi/asiakaspalautteet

(3) Reklamaation tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
      - reklamaation tehneen henkilön nimi ja yhteystiedot
      - reklamaation jättöpäivä
      - kuvaus palvelun puutteista
      - korvausvaatimus

(4) Jos matkustaja vaatii rahallista korvausta, hänen tulee liittää reklamaatioon asiaankuuluvat kulutositteet tai muut asiakirjat. Tallinkilla on oikeus pyytää tarvittavaa lisäselvitystä matkustajalta reklamaatioon liittyen.

(5) Jos valitus koskee laivan palveluja, valitus tulee esittää välittömästi infotiskille matkan aikana.

(6) Jos matkustaja on jättänyt reklamaation kirjallisena tai vastaavassa muodossa, Tallink lähettää vahvistuksen reklamaation vastaanotosta samassa muodossa. 

(7) Reklamaation käsitellään pääsääntöisesti viimeistään 2 kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos reklamaation käsittely vaatii erityisiä tarkastuksia ja/tai muita erityisiä toimenpiteitä, reklamaatio käsitellään lain määräämien määräaikojen puitteissa.

(8) Tallink on velvollinen ilmoittamaan matkustajalle reklamaation käsittelyn etenemisestä ja esittämään perusteita, jos reklamaation käsittely edellyttää lisäaikaa.

(9) Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

EU-ASETUS 1177/2010 LAIVAMATKUSTAJAN OIKEUKSISTA

 

Asetuksessa määritellään matkustajalle tarjottava apu ja maksettavat korvaukset seuraavasti:

Kun aluksen lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, matkustajalle
- palautetaan lipun hinta tai matka reititetään uudelleen vastaavalla kuljetusvälineellä
- tarjotaan virvokkeita, ateriat tai välipaloja kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
- majoitus aluksella tai maissa korkeintaan 3 yöksi (majoituskustannus max. 80 eur/matkustaja)*
- kuljetus majoituspaikan ja satamaterminaalin välillä*
*Ei sovelleta, mikäli viivästyminen tai peruuntuminen johtuu sääolosuhteista.

Matkustajalle maksetaan korvausta 25% lipun hinnasta, kun aluksen saapuminen viivästyy vähintään
a) tunnin, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään neljä tuntia
b) kaksi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli neljä tuntia mutta enintään kahdeksan tuntia
c) kolme tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli kahdeksan tuntia mutta enintään 24 tuntia
d) kuusi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia

Jos viivästyminen ylittää kaksinkertaisesti a–d kohdassa säädetyn ajan, korvaus on 50 prosenttia lipun hinnasta.

Korvausta ei makseta, jos peruutus/viivästys johtuu aluksen turvallisuuden vaarantavista sääolosuhteista tai poikkeuksellisista olosuhteista, kuten esim. viranomaismääräyksistä tai etsintä- ja pelastustoimista merellä.

Aluksen lähdön peruuntumista/viivästymistä tai saapumisen viivästymistä ei korvata, jos peruutuksesta/viivästyksestä on ilmoitettu ennen lipun ostamista tai tilanne on matkustajan itsensä aiheuttama.

Asetuksessa vahvistetaan vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden suoja ja heille annettava maksuton avustamispalvelu. Tietoa asetuksen määrittelemistä velvollisuuksista laivayhtiölle ja terminaalinpitäjälle:

Lue lisää vammaispalveluista »
Avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot »

Lue lisää:
 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivut »
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivut »
Euroopan Komission sivut (englanniksi) »

EU-asetus N:o1177/2010 matkustajien oikeuksista sisävesi- ja meriliikenteessä »
EU förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar »
EU regulation No 1177/2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway »
EL määrus nr 1177/2010 mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi »
Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä (PDF) »
Summary of provisions concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway (PDF) »
Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar (PDF) »
Kokkuvõte meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest (PDF) »

Avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot

 

Avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1177/2010 matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä.

Tallink Silja Oy:n myynti-, terminaali- ja laivahenkilöstöä koulutetaan kohtaamaan, palvelemaan ja avustamaan vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vammaisella tai liikuntarajoitteisilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden liikuntakyky on tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Liikuntakyvyn rajoite voi olla sensorinen tai motorinen, pysyvä tai tilapäinen fyysinen vamma, kehitysvamma, ymmärtämisvaikeus, ikä tai joku muu liikunta- tai toimintakykyä rajoittava syy.

Tallink Silja pyrkii siihen, että vammainen ja liikuntarajoitteinen henkilö kykenee matkustamaan laivoilla mahdollisimman itsenäisesti, sujuvasti ja helposti.

Matkan suunnittelu

- vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön on matkaa suunnitellessaan otettava huomioon merimatkan aiheuttamat rajoitukset ja mahdollisten hätätilannetoimenpiteiden asettamat vaatimukset
- Tallink Silja suosittelee oman avustajan mukaan ottamista laivalle
- Tallink Siljan verkkosivuilta löytyy tietopaketti vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Lisätietoa saa tarvittaessa Tallink Siljan myyntipalvelusta, matkamyymälöistä ja lähtöselvityksistä

Matkan varaaminen

- vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön on matkaa varatessaan ilmoitettava liikunta- tai toimintarajoitteestaan. Laivayhtiölle tulee ilmoittaa myös, mikäli matkustajalla on henkilökohtainen avustaja tai opas- tai avustajakoira mukana matkalla
- Tallink Silja varaa oikeuden kieltäytyä hyväksymästä varausta, mikäli se on välttämätöntä turvallisuusvaatimusten nojalla ja mikäli henkilön alukseen nousemista, aluksesta poistumista ja kuljettamista on mahdotonta suorittaa turvallisesti tai toimivalla tavalla
- edellä mainittujen seikkojen täyttyessä ja asian ollessa ehdottoman välttämätöntä Tallink Silja voi edellyttää, että vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön tulee matkustaa henkilökohtaisen avustajan kanssa. Siinä tapauksessa avustaja matkustaa maksutta
- mikäli varauksesta joudutaan kieltäytymään edellä mainituista syistä, pyrkii Tallink Silja avustamaan vaihtoehtoisen lähdön löytämisessä. Esimerkiksi jos laivan invahytit ovat varattuja kyseisellä lähdöllä, pyritään pyörätuolimatkustajalle löytämään vaihtoehtoinen lähtö 
- pyydettäessä poikkeusjärjestelyjen syyt on ilmoitettava kirjallisesti vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle viiden työpäivän kuluessa pyynnöstä

Hytit liikuntarajoitteisille matkustajille

- Tallink Siljan kaikilla matkustajaliikennealuksilla löytyy hyttejä liikuntarajoitteisille matkustajille
- Tallink Silja suosittelee matkan varaamista hyvissä ajoin. Invahyttejä on rajoitettu määrä ja ne ovat tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille matkustajille. Invahytin varaajalta tarkistetaan matkustajan liikuntarajoite ja avustamispalvelun tarve
- vammaisen tai liikuntarajoitteisen matkustajan henkilökohtaiselle avustajalle pyritään varaamaan hytti läheltä avustettavan henkilön hyttiä

Avustaja- ja opaskoirat

- opas- ja avustajakoirat matkustavat ilmaiseksi Tallink Siljalla. Niillä tulee olla päällään asianmukaisin merkinnöin varustettu liivi tai valjaat. Matkustajan tulee ilmoittaa varausta tehdessään, jos mukana matkustaa opas- tai avustajakoira.
- avustaja- ja opaskoirat saavat olla aluksien kaikissa tiloissa, mikäli kansalliset määräykset eivät sitä kiellä. Avustaja- ja opaskoirat eivät pääse sauna-, kylpylä- ja vastaaviin tiloihin eivätkä allergiahytteihin. Laivan ulkokannella on koirien ulkoilutuspaikka.

Avustamispalvelun varaaminen

- Tallink Silja ja/tai terminaalinpitäjä tarjoaa vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille apua satamissa, alukseen nousemisessa ja aluksesta poistumisen yhteydessä. Apu mukautetaan mahdollisuuksien mukaan kyseisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelu on maksuton.
- vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön tulee ilmoittaa avuntarpeestaan Tallink Siljalle vähintään 48 tuntia ennen matkan alkamista.
- avustamispalvelun voi varata Tallink Siljan myyntipalvelusta, terminaalien palvelupisteistä tai matkamyymälöistä. Tallink Siljan verkkosivuilta löytyy myös avustamispalvelun yhteydenottopyyntölomake, jonka matkustaja voi täyttää. Tallink Silja ottaa yhteyttä matkustajaan joko puhelimitse tai sähköpostitse ja vahvistaa tilauksen mahdollisimman pian.
- mikäli matka on varattu matkatoimistosta, Tallink Silja suosittelee että matkustaja tilaa myös avustamispalvelun sitä kautta.
- avustamisen edellytyksenä on, että matkustaja on tilannut avustamispalvelun viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä ja saapuu terminaalin merkitylle kutsupisteelle viimeistään 60 minuuttia ennen laivan lähtöä. Mikäli ilmoitusta avustamisen tarpeesta ei ole tehty määräajassa, pyrkii Tallink Silja ja/tai terminaalinpitäjä suorittamaan kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että apua annetaan siten, että vammainen ja liikuntarajoitteinen henkilö voi nousta alukseen, poistua aluksesta ja matkustaa aluksella turvallisesti.
- mikäli matkustaja tarvitsee jatkuvaa tai henkilökohtaista avustamista (mm. ruokailemisessa, nostamisessa, yhteydenpidossa, lääkityksessä ja wc-käynneissä) matkan aikana, tulee hänellä olla mukanaan henkilökohtainen avustaja.

Automatkustajat

- automatkustajien tulee ilmoittaa hyvissä ajoin jo matkaa varatessaan mahdolliset avustamisen erityistarpeet. Automatkustajien on saavuttava autolähtöselvitykseen viimeistään 60 min ennen laivan lähtöä.
- matkustajan on hyvä huomioida että autokannella liikkuminen ei ole esteetöntä. Tallink Silja suosittelee avustamispalvelun varaamista etukäteen viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä.
- Tallink Silja suosittelee pyörätuolia käyttäville asiakkaille laivaan nousua terminaalin kautta, koska se on helpompaa kuin autokannen kautta laivaan nouseminen
- autokansilla liikuntarajoitteisten matkustajien autot pyritään ohjaamaan mahdollisimman lähelle hissejä ja varmistetaan, että autojen ympäristöön jää tilaa autosta poistumiselle

Terminaali ja laivaan nouseminen

- vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille tarjottava avustamispalvelu on terminaalinpitäjän vastuulla. Suomessa Tallink Silja toimii Turun terminaalin terminaalinpitäjänä ja huolehtii siellä avustamispalvelusta. Muissa Suomen terminaaleissa Tallink Silja tekee yhteistyötä kyseisen terminaalinpitäjän kanssa.
- terminaaleissa on opastein merkitty kutsupiste, johon avustamista tarvitsevia matkustajia pyydetään saapumaan viimeistään 60 minuuttia ennen laivan lähtöä tai sinä aikana kun tilauksen yhteydessä on sovittu. Kutsupisteellä on joko avustamispalveluhenkilökuntaa tai kutsupainike/puhelin, jonka avulla saa yhteyden avustamispalvelusta vastaavaan henkilökuntaan.
- avustamispalveluhenkilökunta avustaa vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön matkatavaroineen terminaalin kutsupisteeltä lähtöselvitykseen ja sieltä laivaan, tarvittaessa aina hyttiin tai aluksen kutsupisteelle saakka. Satamissa saa tarvittavaa apua, jotta matkustaja voi nousta alukseen ja poistua aluksesta siten, että käytössä ovat hissi sekä pyörätuoli. Avuntarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua.
- terminaalissa annetaan tarvittaessa matkustajille matkaan liittyvää lisätietoa. Tallink Silja pyrkii huomioimaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien erityistarpeet informaation jakelussa.

Yhteistyö terminaalinpitäjien kanssa

Tallink Silja pyrkii tekemään yhteistyötä terminaalinpitäjien kanssa, jotta

 • terminaalien läheisyydessä olisi liikuntarajoitteisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja, joilta on esteetön kulku terminaaliin.
 • opasteet ja kaikki matkustajille annettava informaatio löytyisi myös vammaisille ja liikuntarajoitteisille soveltuvassa muodossa.
 • kulku terminaalista alukselle olisi esteetön ja turvallinen.

Tallink Silja toimii Turun terminaalinpitäjänä ja huolehtii siellä edellä mainituista asioista.

Laivalla matkan aikana

- laivalla matkustajat saavat lisätietoa matkasta koko laivan henkilökunnalta. Laivan informaatiopiste on avoinna 24h.
- vammaisen ja liikuntarajoitteisen matkustajan henkilökohtaiselle avustajalle pyritään varaamaan hytti läheltä avustettavan henkilön hyttiä. Toiveesta on ilmoitettava matkaa varattaessa.
- kaikilla Tallink Siljan aluksilla on varapyörätuoli hätätilanteita varten.
- mikäli matkan aikana liikkumisen apuväline vaurioituu tai katoaa Tallink Siljan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä johtuen, pyrkii henkilökunta korvaamaan sen tilapäisesti sopivalla apuvälineellä.
- Tallink Siljan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä kadonnut tai vahingoittunut apuväline tai muu erityisväline korvataan matkan jälkeen. Korvaus on välineen jälleenhankinta-arvon tai korjauskustannusten suuruinen.
- Tallink Silja pyrkii huolehtimaan siitä, että vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat pystyvät liikkumaan laivan kaikilla alueille esteittä.
- Tallink Silja pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien erityistarpeet matkustusmukavuuden edesauttamiseksi ja parhaan mahdollisen matkustuskokemuksen aikaansaamiseksi. Tallink Siljan henkilökunta auttaa matkustajia mielellään, mutta on hyvä muistaa jo matkaa varattaessa ja myös laivalla, että laivayhtiön tarjoama apu on ns. yleisavustamista. Laivayhtiö ei tarjoa henkilökohtaista apua (mm. ruokailemisessa, nostamisessa, yhteydenpidossa, lääkityksessä ja wc-käynneissä) laivamatkan aikana.

Maihinnousu ja laivasta poistuminen

- avustamispalvelun ennakkoon varanneet matkustajat avustetaan sovittuna aikana laivasta kohdeterminaalin kutsupisteelle
- avustamispalvelu tulee varata vähintään 48 ennen matkan alkamista. Jos lähtöön on alle 48 tuntia, matkustaja voi lähtöpäivänä terminaaliin saapuessaan pyytää apua kutsupisteestä. Laivalla matkustaja voi olla yhteydessä laivan informaatiopisteeseen.

Matkan jälkeen

- Tallink Silja ja terminaalinpitäjät haluavat tehdä matkasta mahdollisimman sujuvan. Jos asiat eivät kuitenkaan suju, ongelmista kannattaa ilmoittaa laivayhtiölle mahdollisimman pikaisesti, jotta asiakaspalvelua voidaan parantaa.
- matkustajan tulee lähettää asiakaspalaute viimeistään 2 kk matkan jälkeen laivayhtiölle asiakaspalautelomakkeella, joka löytyy Tallink Silja Oy:n verkkosivuilta

Asiakaspalautteen voi lähettää myös postitse osoitteeseen:
Tallink Silja Oy
Asiakaspalautteet
PL 100
00181 Helsinki

Asiakaspalauteosastoon voi ottaa yhteyttä tarvittaessa myös puhelimitse: Tallink Silja Oy vaihde 09-180 41

Muuta

- Tallink Siljan kuljetusehdot, avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot löytyvät Tallink Silja Oy:n verkkosivuilta.
- avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot ovat verkkosivujen lisäksi nähtävillä kaikissa Suomen myyntipisteissä, lähtöselvityksissä ja Suomen lipun alla liikennöivillä aluksilla tulosteena suomeksi ja ruotsiksi sekä pistekirjoituksena.
- Tallink Silja pyrkii huolehtimaan että kaikki matkustajille annettava informaatio on mahdollisimman esteetöntä, huomioiden erityisesti vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat.
- matkan keskeytyessä kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden sekä mahdollisten saattajien tarpeisiin.
- EU-asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä (N:o 1177/2010) ei velvoita muuttamaan tai korvaamaan jo olemassa olevia aluksia, satamien infrastruktuuria, satamia tai satamaterminaaleja.
- Tallink Silja ja/tai terminaalinpitäjät huomioivat uusien terminaalien suunnittelussa ja terminaalirakennuksia peruskorjattaessa olemassa olevat rakennuslainsäädännön esteettömyysmääräykset ja -suositukset.
- Tallink Siljan uusia aluksia suunniteltaessa ja vanhoja aluksia peruskorjattaessa huomioidaan IMOn esteettömyyssuositukset.
- Tallink Silja sitoutuu tekemään yhteistyötä vammaisjärjestöjen, asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten kanssa, jotta matkustaminen yhtiön aluksilla olisi mahdollisimman esteetöntä. Laivayhtiö pyrkii tekemään kaikilla aluksillaan esteettömyyskartoitukset, joiden avulla vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien matkustusmukavuutta saadaan parannettua.
- Tallink Silja huomioi alusten turvallisuussuunnittelussa erityisesti vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt.

Lataa Tallink Silja Oy:n avustamisen laatuvaatimukset ja esteettömyyden ehdot pdf-tiedostona »
Ladda ner Tallink Silja Oy:s kvalitetsnormer för assistans och tillgänglighetsvillkor som pdf-fil »

Ikäsääntö Tallink Silja Oy:n ja Tallink Gruppin (Tallink) aluksilla / matkoilla

Alla olevat säännöt koskevat yksittäismatkustusta. Samoja ikäsääntöjä sovelletaan sekä Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin (Tallink) liikennöimiin reitteihin. Katso lisää reittejä liikennöivistä yhtiöstä täältä.

Nuorisoryhmille (= vähintään 10 alle 18-vuotiasta nuorta) on erilliset valvojasäännöt, katso lisää täältä. Lupalomakkeita voit tulostaa täältä

Ikäraja 18 vuotta:

Kaikilla Tallink Siljan/Tallinkin laivoilla ja kaikilla matkoilla (risteilyt, yöreittimatkat ja hotellimatkat)

HUOM!
0-17 –vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa 
 • Huoltajan* valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa, jolloin huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

Ikäraja 15 vuotta:

Päiväreittimatkat ja Päiväristeilyt, kaikki Tallink Siljan/Tallinkin laivat: joka päivä

HUOM!
15-17 -vuotias saa matkustaa:

 • Yksin, jolloin huoltajan* allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

0-14 -vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa
 • Huoltajan* valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa, jolloin huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

Huoltaja*

 • äiti, isä, muu laillinen holhooja
 • on täytettävä kyseisen matkan ikäraja ja oltava täysi-ikäinen 
 • yhdellä huoltajalla voi olla enintään 2 valvottavaa omien lastensa lisäksi

Perheenjäsen**

 • isovanhemmat
 • täti, setä, eno, veli, sisko (oltava vähintään 25-vuotias) 
 • yhdellä perheenjäsenellä voi olla enintään 2 valvottavaa 
 • alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla

Valvoja***

 • on oltava vähintään 25-vuotias, lataa Valvojalomake
 • yhdellä valvojalla voi olla enintään 2 valvottavaa
 • alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla

Nuorisoryhmille (=alle 18-vuotiaiden ryhmät) on erilliset valvojasäännöt, ks. lisää täältä (Huom! alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla, mikäli hän ei matkusta huoltajan seurassa)

HUOM!

 • Jokaisessa hytissä, jossa matkustaa valvottavia, on majoituttava myös yksi valvoja (holhooja*, perheenjäsen** tai valvoja***)
 • Mikäli tarvittava matkustuslupa puuttuu tai matkustajalla ei ole riittävästi ikää, laivayhtiö ei vastaa siitä matkustajalle aiheutuvista lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta
 • Matkan varaaja/matkustaja on itse vastuussa siitä, että tarvittava matkustuslupa on kunnossa
 • Valvoja vastaa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen
 • Matkan varaajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja
 • Kaksi peräkkäistä reittimatkaa katsotaan risteilyksi ja kyseisellä matkalla on täytyttävä risteilyn ikäsääntö 
 • Mies- tai naispaikalla matkustavan on kaikilla reiteillä oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt ja lisäksi täytettävä kyseisen matkan ikäraja 

Lupalomakkeet:

Holhoojan kirjalliseen valtuutukseen ja matkustuslupaan käytetään Tallink Siljan omaa lupalomaketta, jonka voit ladata pdf-dokumenttina ohesta. Matkustuslupa on otettava mukaan matkalle ja esitettävä lähtöselvityksen tai laivan henkilökunnalle pyydettäessä.

Matkustuslupa - Yksin matkustava 15-17v. nuori matkalla 
(suomeksi, på svenska)

Matkustuslupa - Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle 
(suomeksi, på svenska)

Valvojalomake yksittäismatkustajille
(suomeksi, på svenska)
 

Forms in English
Permission to travel 0-17 years (Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle)
Permission to travel 15-17 years (Yksin matkustava 15-17 nuori matkalla)
Guardian instructions / individual travel (Valvojalomake yksittäismatkustajille)

Takaisin

Yleiset valmismatkaehdot

Nämä 30.6.2009 allekirjoitetut sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

1. Soveltamisala

1.1. Yleiset valmismatkaehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kaksi vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus, joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa. Majoituksena pidetään myös majoitusta perheessä.
1.2. Lisäehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä valmismatkaehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.
1.3. Erityisehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa.
Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on tarvittaessa esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2. Valmismatkasopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).
2.2. Matkanvälittäjä vastaa samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä. Tällaista vastuuta välittäjälle ei kuitenkaan synny, jos matkustaja sopimusta tehtäessä tietää, kuka on matkanjärjestäjä ja että vain tämä on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
2.3. Matkustajalle on ennen sopimuksen päättämistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut valmismatkaliikkeistä annetussa laissa tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan. 
2.4. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai välittäjään.
Valmismatkan virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 13.4. mukaisesti.
2.5. Sopimuksen sisältö
Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki etukäteen kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot ja muut matkanjärjestäjän esitteissä, ja muussa markkinoinnissa sekä matka-asiakirjoissa olevat tiedot.
2.6. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus
Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta.
Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja lentolipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat.  Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.
2.7. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit
Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä.  Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.
Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.
Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi  ja www.thl.fi . Matkustajan on syytä tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.   2.8. Avustamisvelvollisuus
Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 11.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.
Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai välittäjään.
2.9.  Matkustajan velvollisuudet ja vastuu
2.9.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.
2.9.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
2.9.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.
2.9.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä varausmaksu on maksettu matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.
3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaan liittyvät asiakirjat.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:
4.1.a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.
b) Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun.
c) Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.
 d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.
4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.
4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.
4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdissa 4.1. ja 5.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa. 

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi

5.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että
a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai
b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.
5.2. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle.
Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.
5.3. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa kohdassa 5.1. tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, ei matkanjärjestäjällä ole oikeutta 4.2. kohdan mukaiseen lisämaksuun. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus tehdä muun seurueen majoitukseen peruutuksista johtuvat tarkoituksenmukaiset muutokset, jos matkan taso ei laske sovitusta.
5.4. Peruutuskulujen osalta sovelletaan myös kohtaa 4.4.

6. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi

6.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos
a) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla,
b) matkanjärjestäjä muutoin muuttaa olennaisesti matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta,
c) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan,
d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.
6.2. Matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle.
6.3. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 9.4.
6.4. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta. Jos peruutus johtuu muusta kuin kohdassa 6.1.c. tarkoitusta syystä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi.
Kohdissa 6.1.a, 6.1.b. ja 6.1.d. mainituissa tapauksissa matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.

7. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus

7.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos
a) matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus muutoin osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta. Näillä perusteilla matkustajalla on myös oikeus purkaa sopimus matkan jälkeen, tai
b) matkan aikana ilmenee kohdassa 6.1.c. tarkoitettu tilanne.
7.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle.
7.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 7.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muualle sovitulle paikkakunnalle.
7.4. Jos matkustajalla on kohdan 7.1.a. perusteella oikeus purkaa sopimus, hän saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.
7.5. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 7.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.8. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

8. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

8.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla uuden matkan hinnan lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
8.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista.
Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

9. Hinnanmuutokset

9.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
a) matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset.
b) kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai
c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos. Kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto ovat neuvotelleet täydentävistä ohjeista kurssimuutoksen laskemiseksi.
Ohjeen mukaan kurssimuutoksen suuruus määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa esitteessään käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos matkaa ei ole markkinoitu esitteessä, on vertailukurssi matkustajalle viimeistään sopimusta tehtäessä ilmoitettu kurssi. 
9.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Hinnan muutoksen on kuitenkin oltava vähintään 2 prosenttia saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta.
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.
9.3. Matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.
9.4. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 10 % kohdassa 9.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

10. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia

10.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
10.2. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua.
10.3. Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdassa 14.2. on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen.

11. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

11.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos
a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.
b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
11.2. Jos kohdassa 11.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.
11.3. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan 11.1. perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.
Jos korvaavan matkan hinta on alun perin sovittua hintaa alempi tai jos korvaavaan matkaan ei sisälly alun perin sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hinnan ero tai puuttuvia palveluksia vastaava hinnan osa.
11.4. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa 11.3. tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut.

12. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

13. Virhe ja virheilmoitus

13.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos
a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,
b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkakustannusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai
c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.8. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.
13.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.
13.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.
Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (mm. turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.
13.4. Virheilmoitus
Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.
Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee.
Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

14. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

14.1. Virheen korjaaminen
Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.
14.2. Hinnanalennus
Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.
Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

15. Vahingonkorvaus

15.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.
15.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.
15.3. Matkustajalla on kohdan 15.1. mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.
15.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.
Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.
15.5. Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet ( COTIF, SopS 5/1985 ). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986) .
15.6. Ylivoimaiset tilanteet
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

16. Korvausvaatimukset

16.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 13.4.
16.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.

17. Riita-asiat

17.1. Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja eivät pääse yhteisymmärrykseen esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, matkustaja voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
17.2. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Lataa Yleiset valmismatkaehdot pdf-tiedostona »

Takaisin

Ikäsäännöt ja matkaehdot yksittäismatkustajille

Ikäsääntö AS Tallink Gruppin aluksilla / matkoilla

Alla olevat säännöt koskevat yksittäismatkustusta. Samoja ikäsääntöjä sovelletaan sekä Tallink Silja Oy:n ja AS Tallink Gruppin (Tallink) liikennöimiin reitteihin. Katso lisää reittejä liikennöivistä yhtiöstä täältä.

Nuorisoryhmille (= vähintään 10 alle 18-vuotiasta nuorta) on erilliset valvojasäännöt, katso lisää täältä

Ikäraja 18 vuotta:

Kaikilla Tallink Siljan/Tallinkin laivoilla ja kaikilla matkoilla (risteilyt, yöreittimatkat ja hotellimatkat)

HUOM!
0-17 –vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa 
 • Huoltajan* valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa, jolloin huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

Ikäraja 15 vuotta:

Päiväreittimatkat ja Päiväristeilyt, kaikki Tallink Siljan/Tallinkin laivat: joka päivä

HUOM!
15-17 -vuotias saa matkustaa:

 • Yksin, jolloin huoltajan* allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

0-14 -vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa
 • Huoltajan* valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa, jolloin huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

Huoltaja*

 • äiti, isä, muu laillinen holhooja
 • on täytettävä kyseisen matkan ikäraja ja oltava täysi-ikäinen 
 • yhdellä huoltajalla voi olla enintään 2 valvottavaa omien lastensa lisäksi

Perheenjäsen**

 • isovanhemmat
 • täti, setä, eno, veli, sisko (oltava vähintään 25-vuotias) 
 • yhdellä perheenjäsenellä voi olla enintään 2 valvottavaa 
 • alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla

Valvoja***

 • on oltava vähintään 25-vuotias, lataa Valvojalomake
 • yhdellä valvojalla voi olla enintään 2 valvottavaa
 • alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla

Nuorisoryhmille (=alle 18-vuotiaiden ryhmät) on erilliset valvojasäännöt, ks. lisää täältä (Huom! alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla, mikäli hän ei matkusta huoltajan seurassa)

HUOM!

 • Jokaisessa hytissä, jossa matkustaa valvottavia, on majoituttava myös yksi valvoja (holhooja*, perheenjäsen** tai valvoja***)
 • Mikäli tarvittava matkustuslupa puuttuu tai matkustajalla ei ole riittävästi ikää, laivayhtiö ei vastaa siitä matkustajalle aiheutuvista lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta
 • Matkan varaaja/matkustaja on itse vastuussa siitä, että tarvittava matkustuslupa on kunnossa
 • Valvoja vastaa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen
 • Matkan varaajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja
 • Kaksi peräkkäistä reittimatkaa katsotaan risteilyksi ja kyseisellä matkalla on täytyttävä risteilyn ikäsääntö 
 • Mies- tai naispaikalla matkustavan on kaikilla reiteillä oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt ja lisäksi täytettävä kyseisen matkan ikäraja 

Lomakkeet:

Holhoojan kirjalliseen valtuutukseen ja matkustuslupaan käytetään Tallink Siljan omaa lomaketta, jonka voit ladata pdf-dokumenttina ohesta. Matkustuslupa on otettava mukaan matkalle ja esitettävä lähtöselvityksen tai laivan henkilökunnalle pyydettäessä.

Matkustuslupa - Yksin matkustava 15-17v. nuori matkalla 
(suomeksi, på svenska)

Matkustuslupa - Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle 
(suomeksi, på svenska)

Valvojalomake yksittäismatkustajille (suomeksi)

Övervakarinstruktioner för privatpersoner (på svenska)

Forms in English
Permission to travel 0-17 years (Huoltajan valtuutus 0-17 -vuotiaalle)
Permission to travel 15-17 years (Yksin matkustava 15-17 nuori matkalla)
Guardian instructions / individual travel (Valvojalomake yksittäismatkustajille)

 

AS TALLINK GRUPPIN MATKAEHDOT


Nämä AS Tallink Gruppin matkaehdot (jäljempänä Ehdot) koskevat AS Tallink Gruppia ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä Tallink) 1. kesäkuuta 2015 alkaen. Ehtoja sovelletaan vain Tallinkin yksittäismatkustajiin.

Osa 1: Yleistä »
Osa 2: Matkustusehdot »
Osa 3: Matkalipun varaus, maksaminen, muutos ja peruutus »
Osa 4: Reklamaatiot »

 

osa 1: yleistä


1. MÄÄRITELMÄT
 

- ”Reittimatka” on yhdensuuntainen tai edestakainen matka, joka ei ole risteily.

- ”Risteily” on samalla laivalla tehtävä edestakainen matka, jossa meno-paluulippu lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa ja joka sisältää yöpymisen laivalla.

- ”Päivämatka” on matka, jonka paluumatka tapahtuu saman päivän aikana ja jossa sekä meno- että paluureittien liput lähtöselvitetään ensimmäisessä lähtösatamassa.

- ”Autopaketti” on matka, joka sisältää menolipun vähintään yhdelle matkustajalle ja autolle (pois lukien polkupyörät ja linja-autot).

- ”Erikoismatka” on Tallinkin järjestämä matka, jonka varaus- ja maksuehdot poikkeavat näistä Ehdoista. Erikoismatkaan sovelletaan erityisehtoja, jotka ilmoitetaan erikoismatkaa koskevan tarjouksen tai matkavarauksen yhteydessä.

- ”Erikoistarjous” on matkustajaliikennepalvelu, jonka ehdot poikkeavat näistä Ehdoista. Sovellettavat erityisehdot ilmoitetaan erikoistarjouksen yhteydessä.

- ”Matkavaraus” on matkustajan tekemä tilaus, joka koskee Tallinkin matkustajaliikennepalveluita-, laivan palveluita tai muita palveluita (esim. kolmansien osapuolten palveluita).

- ”Matkalippu” on varausvahvistusasiakirja, jonka Tallink toimittaa, kun laivamatkustamista koskeva sopimus on tehty.

- ”Matkustajaliikennepalvelu” on palvelu,  joka kattaa matkustajien kuljettamisen (hytti, hyttipaikka tai kansipaikka) sekä mukana olevan auton kuljettamisen.

- ”Laivan palvelu” on palvelu, joka  kattaa laivassa tarjottavat palvelut, jotka eivät ole matkustajaliikennepalveluita. Laivan palveluihin kuuluvat hyttipalvelut, ateriapalvelut, sauna, hyvinvointipalvelut ja muut laivassa tarjottavat palvelut.

- ”Valmismatkapaketti” on Tallinkin kokoama valmis yhdistettyyn hintaan tarjottava palveluiden yhdistelmä, johon kuuluu vähintään kaksi seuraavista palveluista: kuljetus, majoitus tai muu matkapalvelu, joka on olennainen osa valmismatkapakettia. Valrmismatkapakettissa matkan pituus on vähintään 24 tuntia tai sisältää yöpymisen muualla kuin laivalla. Valmismatkapakettiin sovelletaan Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 30.6.2009 hyväksyttyjä Yleisiä valmismatkaehtoja.

- ”Laivaannousukortti” on asiakirja, jonka matkustaja saa Tallinkilta matkalipun perusteella ja joka oikeuttaa matkustajan nousemaan laivaan. Laivaannousukortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

- ”Perheenjäsen” on matkustavan lapsen vähintään 18-vuotias isä, äiti tai muu huoltaja tai vähintään 25-vuotias täti, setä, sisko, veli tai isovanhempi.

- ”Valvoja” on 0-17 –vuotiaan matkustavan alaikäisen edustaja. Valvojan on oltava vähintään 25-vuotias ja hän on velvollinen tutustumaan AS Tallink Gruppin valvojia koskeviin ohjeisiin. Valvojaksi ilmoittautuvan henkilön on allekirjoitettava Tallinkin valvojalomake ja hän sitoutuu vastaamaan valvonnassaan olevista alaikäisistä.

- ”Matkustuslupa” on Tallinkin lomake, jonka 15-17 –vuotiaan yksin matkustavan alaikäisen vanhempi tai muu huoltaja täyttää ja allekirjoittaa ja jolla tämä sallii 15-17 –vuotiaan alaikäisen matkustajan matkustaa yksin.

- ”Vanhemman/huoltajan valtuutus” on Tallinkin lomake, jonka alaikäisen lapsen vanhempi tai muu huoltaja täyttää ja allekirjoittaa ja jolla muu henkilö (muu perheenjäsen kuin yllä viitattu tai valvoja) valtuutetaan toimimaan alaikäisen lapsen valvojana matkan aikana sekä huolehtimaan ja vastaamaan alaikäisestä lapsesta koko matkan ajan.

- ”Valvojalomake” on Tallinkin lomake, jonka 0–17-vuotiaan matkustajan valvoja täyttää ja jolla hän sitoutuu vastaamaan valvomastaan 0–17-vuotiaasta matkustajasta koko matkan ajan.

- ”Palvelumaksu” on lisäpalvelusta veloitettava, Tallinkin hinnaston mukainen maksu.
Palvelumaksut
»

Osa II: MATKUSTUSEHDOT


1. MATKAVARAUS JA MATKALIPPU

(1) Matkavarausta tehtäessä on ilmoitettava seuraavat matkustajatiedot: sukunimi, etunimi, sukupuoli, syntymäaika (pv, kk, v) ja kansalaisuus. Lisäksi varaukseen on ilmoitettava puhelinumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.


(2) Mukaan otettavasta ajoneuvosta (polkupyörä, mopo, moottoripyörä, auto tai linja-auto) on annettava seuraavat tiedot: rekisterinumero ja ajoneuvon tarkka pituus ja korkeus. Lisäksi matkustajan on ilmoitettava lisätarvikkeiden (suksiboksi, tavarateline, perävaunu jne.) sekä ajoneuvon katolle tai taakse asennettujen telineiden tai välineiden (polkupyörä, tavarateline jne.) pituudet ja korkeudet. Pyydettäessä asiakkaan on ilmoitettava auton sallittu enimmäiskuorma matkavarausta tehdessään.


2. LÄHTÖSELVITYS

(1) Lähtöselvitys on suoritettava ennen laivan lähtöä sataman lähtöselvitysterminaalissa tai –automaatissa tai muuta tätä varten tarkoitettua keinoa käyttäen.

(2) Matkustajalle annetaan lähtöselvityksessä matkalippua vastaan laivaannousukortti, johon on merkitty matkustajan nimi, matkakohde ja matkan ajankohta. Laivaannousukortti on voimassa laivaannousukorttiin merkitylle matkustajalle hänen matkustaessaan laivaannousukorttiin merkityllä matkalla.

(3) Laivaannousukortti tulee säilyttää koko matkan ajan. Miehistön jäsenillä on oikeus tarkistaa laivaannousukortti ja matkustajan on se esitettävä laivaan noustessaan ja matkan aikana pyydettäessä. Pyydettäessä matkustajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä miehistön jäsenille.

(4) Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys aloitetaan 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä sataman lähtöselvitysterminaalissa. Lähtöselvitys on mahdollista suorittaa lähtöselvitysautomaatilla, internetlähtöselvityksessä tai muita vastaavia keinoja käyttäen 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan matkalippu ja matkustusasiakirja.

(5) Ajoneuvon kanssa matkustavien lähtöselvitys alkaa 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitystä varten tarvitaan kaikkien matkustajien matkaliput ja matkustusasiakirjat sekä ajoneuvon rekisteriote.

(6) Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia ennen laivan lähtöä. Myöhemmin saapuneita matkustajia ei voida lähtöselvittää. Laivaannousu päättyy 20 minuuttia ennen laivan lähtöä. 

(7) Ajoneuvon kanssa matkustavien lähtöselvitys päättyy tuntia ennen laivan lähtöä (poikkeuksena Tallinna-Maarianhamina klo 18.00 ja Tukholma-Maarianhamina klo 16.45 lähtöjen autolähtöselvitys päättyy 1,5 tuntia ennen).  Myöhemmin saapuvia matkustajia ei voida lähtöselvittää.

3. MATKUSTUSASIAKIRJAT

(1) Matkustaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan asianmukainen ja koko matkan ajan voimassaoleva matkustusasiakirja sekä muut tarvittavat asiakirjat, kuten viisumi. Matkustaja vastaa itse kaikkien asiakirjojen voimassaolosta ja oikeellisuudesta.

(2) Valtionrajan ylittävät matkustajat ovat velvollisia pyydettäessä esittämään matkustusasiakirjan. Matkustajilta, joilla ei asianmukaista matkustusasiakirjaa tai jotka kieltäytyvät sitä esittämästä evätään pääsy laivaan.

(3) Tallink ei korvaa matkustajan matkalippua, jos matkustaminen estyy puutteellisten tai vanhentuneiden matkustusasiakirjojen vuoksi tai siksi, että  matkustajalla ei ole tarvittavaa matkustusasiakirjaa.

4. VAMMAISET JA LIIKUNTARAJOITTEISET MATKUSTAJAT

(1) Jotta voidaan taata vammaisten ja liikuntarajoitteisten mahdollisuus matkustaa laivaliikenteessä muiden matkustajien tavoin, vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet on yleisten matkustusoikeuksien ohella taattu matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevalla asetuksella N:o 1177/2010.

(2) Jos vammaisen tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mukana matkustaa opaskoira, matkustajalla tulee olla tarvittavat asiakirjat opaskoiran maahan tuontiin ja maasta vientiin. Lemmikkieläinpassi vaaditaan jokaiselta matkustajalta, joka matkustaa lemmikkieläimen kanssa Euroopan unionin alueella.

(3) Matkustajan on ilmoitettava opaskoiran tiedot ja opaskoirien lukumäärä matkavarauksen yhteydessä.

5. ELÄINTEN KULJETUS

(1) Eläinten kanssa matkustavilla on oltava mukanaan vaadittavat eläimen tuontia ja vientiä koskevat asiakirjat. Jokaisella lemmikkieläimen kanssa Euroopan unionin alueella matkustavalla on oltava mukanaan lemmikkieläinpassi. 

(2) Miehistön jäsenillä on oikeus tarkistaa yllä kohdassa 5(1) viitatut eläintä koskevat asiakirjat. Matkustaja on velvollinen laivaan noustessaan ja pyydettäessä matkan aikana esittämään kohdassa 5(1) mainitut asiakirjat.

(3) Matkustajien ja miehistön terveydelle vaaraksi olevien lemmikkieläinten kuljettaminen on sallittua vain liikenteenharjoittajan erillisellä suostumuksella. Suostumusta koskevat hakemuksen tulee lähettää yhteydenottolomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/yhteydenottolomakkeet-kysymys
Matkustaja on velvollinen tarkistamaan eläinten kuljetuslaukkuja, häkkejä ja muita lemmikkieläimiä koskevat seikat ennen matkan varausta. Lisätietoja löytyy internet-sivuilta: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/lemmikkielaimen-kanssa-matkustaminen

(4) Matkustajan on ilmoitettava lemmikkieläimen tiedot ja lemmikkieläinten lukumäärä matkavarausta tehdessään.

(5) Tallink ei korvaa matkalippua, jos matkustaminen estyy puutteellisten tai kadonneiden lemmikkieläintä koskevien asiakirjojen vuoksi.

6. IKÄRAJAT
 

Alle 18-vuotiaita yksittäismatkustajia koskevat ikärajat Tallinkin ja Silja Linen ovat seuraavat:

(1) 15–17-vuotias alaikäinen matkustaja voi matkustaa yksin kaikkina viikonpäivinä  päivämatkalla tai yhdensuuntaisella reittimatkalla, joka ei sisällä yöpymistä edellyttäen, että  matkustajalla on vanhemman tai muun huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on mukanaan matkustuslupa. 

(2) Alle 18-vuotiaat matkustajat voivat matkustaa yöpymisen sisältävillä matkoilla seuraavien ehtojen mukaan:

       1) Mukana tulee olla alaikäisen vanhempi tai muu huoltaja tai perheenjäsen tai valvoja, jolla on tarvittava vanhemman/huoltajan valtuutus. Matkustuslupalomakkeet »

       2) Muun perheenjäsenen tai valvojan, joka matkustaa yhdessä 0–17-vuotiaan matkustajan kanssa, tulee täyttää valvojalomake. Valvojalomake »

       3) Vähintään yhden perheenjäsenen tai valvojan on oltava samassa hytissä 0-14 -vuotiaan matkustajan kanssa. 

(3) Alle 15-vuotiaisiin päivämatkoilla tai yhdensuuntaisilla reittimatkoilla, joka ei sisällä yöpymistä matkustaviin sovelletaan vastaavia ehtoja ja lomakevaatimuksia kuin mitä kohdassa (2) on todettu. 

(4) Tallink ei korvaa matkalippua, jos pääsy laivaan estyy sen vuoksi, että alaikäisellä matkustajalla ei ole yllä olevissa kohdissa mainittuja tarvittavia asiakirjoja tai ne ovat puutteellisia.
 

Osa III: MATKALIPUN VARAUS, MAKSAMINEN, MUUTOS JA PERUUTUS


1. MATKALIPUN VARAUSEHDOT
 
(1) Näitä varaus- ja maksuehtoja (jäljempänä varaus- ja maksuehdot) sovelletaan Tallinkin  myyntipalvelun, matkamyymöiden, lähtöselvityksen, verkkosivujen ja matkapuhelinsovellusten sekä matkatoimistojen kautta tehdyille matkavarauksille.

(2) Näitä varaus- ja maksuehtoja sovelletaan yksittäismatkustajien matkavarauksiin, jossa on  korkeintaan 9 matkustajaa.

(3) Näitä varaus- ja maksuehtoja sovelletaan myös verkkosivujen kautta tehtyihin matkavarauksiin, joissa on korkeintaan 24 matkustajaa.

(4) Näitä varaus- ja maksuehtoja ei sovelleta muiden kuin Tallinkin järjestämiin matkoihin eikä Tallinkin, erikoismatkoihin ja/tai erikoistarjouksiin.

(5) Matkaliput voi varata ja maksaa Tallinkin myyntipalvelun, matkamyymälän, lähtöselvityksen, verkkosivujen tai matkapuhelinsovelluksen kautta, matkatoimistosta tai soittamalla Tallinkin myyntipalveluun.

(6) Matkavarauksen voi muuttaa ja peruuttaa Tallinkin myyntipalvelun, matkamyymälän tai lähtöselvityksen kautta, varauksen hoitaneen matkatoimiston kautta tai soittamalla Tallinkin myyntipalveluun.

(7) Matkalippuja ei voi muuttaa tai peruuttaa verkkosivujen tai matkapuhelinsovelluksen kautta.
 

2. MATKAVARAUKSEN MAKSAMINEN
 

(1) Tallinkin verkkosivujen tai matkapuhelinsovelluksen kautta tehty matkavaraus on maksettava varauksen yhteydessä.

(2) Tallinkin myyntipalvelun, matkamyymälän, lähtöselvityksen tai myyntipalvelun kautta tai matkatoimistosta tehty matkavaraus maksetaan seuraavasti:
      1) Kun lähtöön on enemmän kuin 28 päivää aikaa, matkavaraus on maksettava 14 päivän sisällä varauksen tekemisestä.
      2)  Kun varaus on tehty 28–14 päivää ennen lähtöä, matkavaraus on maksettava viimeistään 14 päivää ennen lähtöä.
      3) Kun lähtöön on aikaa 14 päivää tai vähemmän, matkavaraus on maksettava varauksen yhteydessä.

(3) Kun lähtöpäivään on aikaa vähemmän kuin 5 arkipäivää ja maksu on suoritettu tilisiirtona,  lähtöselvityksen työntekijällä on oikeus vaatia maksun suorittamista lähtöselvityksen yhteydessä, jos maksu ei näy Tallinkin pankkitilillä.

(4) Tallinkin valmismatkapakeitteihin voidaan soveltaa eri maksuehtoja, joista ilmoitetaan tällöin valmismatkan myynnin yhteydessä. Valmismatkapakettia koskeva sopimus tulee voimaan, kun matkustaja on maksanut mahdollisen ennakkomaksun valmismatkapaketin varaus- ja maksuehtojen mukaisesti.

(5) Jos matkavaraus sisältää Tallinkin yhteistyökumppanina toimivan kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja, näihin palveluihin sovelletaan yhteistyökumppanin määräämiä varaus- ja maksuehtoja. 


3. MATKAVARAUKSEN MUUTOKSET

(1) Matkavarauksen muuttaminen tarkoittaa Tallinkin matkustajaliikennepalveluiden (esim. matkan suunta,  reitti, lähtöpäivä,  lähtöaika, hyttiluokka, ajoneuvon kuljetus) ja/tai laivan palveluiden muuttamista. Ajoneuvon kuljetusta koskevat muutokset voivat olla esim. muutoksia tietoihin ajoneuvon korkeudesta ja pituudesta.

(2) Matkavarauksen sisältämien henkilötietojen muuttamista (nimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli ja kanta-asiakasnumero) ei pidetä tässä kohdassa tarkoitettuna matkavarauksen  muuttamisena.

(3) Kun matkustajaliikennepalveluita ja/tai laivan palveluita muutetaan, matkustaja on velvollinen maksamaan muutoskulua näiden varaus- ja maksuehtojen nojalla. Tallinkin yhteistyökumppanina toimivan kolmannen osapuolen  tarjoamista palveluista veloitetaan tämän määrittelemä muutoskulua.

(4) Matkavarausta voi ennen kuin matkalippu on lähtöselvitetty aina muuttaa maksamalla muutetuista palveluista Tallinkin hinnaston mukainen maksu. Matkustajaliikenne- ja/tai laivan palvelujen muutoksista peritään/palautetaan uusien palvelujen ja alkuperäisten palvelujen hintojen välinen erotus sekä peritään muutoskulu seuraavasti: 

(5) Muutoskuluja ei peritä matkavarauksiin tehdyistä muutoksista, kun lähtöön on enemmän kuin 14 päivää. Helsinki-Tallinna –reittimatkoihin sovelletaan poikkeavia ehtoja.

(6) Muutoskuluja ei peritä Helsinki-Tallinna  -reitillä Business Lounge –lippuihin tehdyistä muutoksista. Muutoskuluja ei peritä Helsinki-Tallinna reitti-, päivä- tai hotellimatkoihin tehdyissä muutoksissa, jos muutokset tehdään tehdään viimeistään 7 päivää ennen lähtöä.

(7) Muilla kuin alla kohdassa 3(8) viitatuilla Helsinki-Tallinna –reittimatkoilla muutoskuluja peritään seuraavasti:
       1) Jos matkalippua muutetaan, kun lähtöön on enintään 14 päivää ja vähintään 48 tuntia ja muutettu matkalippu on edullisempi kuin alkuperäinen matkalippu, matkustajalta peritään 5 euroa muutoskulua ja matkalippujen hintojen välinen erotus palautetaan. 
       2) Jos matkalippua muutetaan, kun lähtöön on alle 48 tuntia ja muutettu matkalippu on alkuperäistä edullisempi, alkuperäisen matkalipun ja muutetun matkalipun hintojen välinen erotus pidätetään peruutuskuluna.

(8) Tallinna–Helsinki-reitti-, päivä- tai hotellimatkoista  muutoskulua peritään seuraavasti:
       1) Jos matkalippua muutetaan, kun matkaan on enintään 7 päivää ja vähintään 48 tuntia ja muutettu matkalippu on alkuperäistä edullisempi, matkustajalta peritään 5 euroa muutoskulua ja matkalippujen hintojen välinen erotus palautetaan. 
       2) Jos matkalippua muutetaan, kun lähtöön on alle 48 tuntia ja muutettu matkalippu on alkuperäistä edullisempi, alkuperäisen matkalipun ja muutetun matkalipun hintojen välistä erotusta ei palauteta.

(9) Jos hyttipalveluihin tehdään muutoksia, kun lähtöön on alle 48 tuntia, hinnanero pidätetään peruutuskuluna.

(10) Tallink pidättää oikeuden periä 5 euron käsittelykulun yhtä matkan suuntaa kohden, jos muutoksia tehdään lähtöselvityksen jälkeen. Muutokset paluulippuun tulee tehdä ennen matkan lähtöselvityksen sulkeutumista.

4. MATKAVARAUKSEN PERUUTTAMINEN
 

(1) Tallink peruu matkavaraukset, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tallink peruu matkavarauksen, jos lähtöselvitystä ei ole tehty lähtöselvitysterminaalissa tai muulla sitä varten tarkoitetulla tavalla ennen lähtöä. Päivämatkojen ja risteilyjen osalta Tallink peruu koko matkan, jos matkustaja ei ole tehnyt lähtöselvitystä ensimmäisessä lähtösatamassa. 

(2) Tallink perii matkustajaliikennepalvelujen ja laivan palvelujen peruutuksesta peruutuskulut näiden ehtojen mukaisesti. Kolmannen osapuolen palveluiden peruutuksesta peritään kolmannen osapuolen määrittelemät peruutuskulut.

(3) Matkalipun peruutuksen yhteydessä matkalipusta maksettu hinta palautetaan peruutuskulun vähentämisen jälkeen samalla pankkitilille tai luottokortille, jolta maksu on suoritettu. Mahdollisia varaukseen kohdistuvia palvelumaksuja ja muutoskuluja ei palauteta matkavarauksen peruutuksen yhteydessä. 

(4) Muilla kuin alla kohdassa 4(5) viitatuilla Helsinki-Tallinna –reittimatkoilla peruutuksista peritään seuraavat kulut:
    1) Jos matkavaraus peruutetaan, kun lähtöön on enemmän kuin 14 päivää, peritään 5 euron käsittelykulu
    2) Jos matkavaraus peruutetaan, kun lähtöön on enintään 14 päivää ja vähintään 48 tuntia, peritään 5 euron käsittelykulu ja lisäksi peruutuskuluna 20 % lipun hinnasta.
    3) Kun lähtöön on alle 48 tuntia, koko lipun hinta pidätetään peruutuskuluna. 

(5) Helsinki-Tallinna –reitin reitti-, päivä- tai hotellimatkoista matkavarauksen peruutuksesta peritään kuluja seuraavasti:
    1) Jos lähtöön on vähintään 7 päivää, peritään 5 euron käsittelykulu.
    2) Jos matkavaraus peruutetaan, kun lähtöön on enintään 7 päivää ja vähintään 48 tuntia, peritään 5 euron käsittelykulu ja lisäksi peruutuskuluna 20 % lipun hinnasta.
    3) Kun lähtöön on alle 48 tuntia, koko lipun hinta pidätetään peruutuskuluna. 

(6) Jos matka peruuntuu matkustajaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä johtuen, matkalipusta maksettu hinta hyvitetään matkustajalle vähennettynä hinnaston mukaisella käsittelykululla.

(7) Matkustaja voi halutessaan jättää matkalipusta palautetun hinnan ennakkomaksuksi tulevista Tallinkin palveluista.

OSA IV: REKLAMAATIOT

(1) Matkustajalla on oikeus esittää reklamaatio Tallinkin palveluista missä muodossa tahansa. Jos riita-asiaa ei saada sovittua suullisesti esitetyn valituksen perusteella, matkustajan on esitettävä valituksensa kirjallisena tai sellaisessa muodossa, että Tallink voi jäljentää reklamaationkirjallisessa muodossa.

(2) Reklamaatio voidaan tehdä Tallinkin asiakassuhdeosastolle kirjallisesti postitse tai täyttämällä Tallinkin kotisivuilta löytyvä palautelomake.

Tallink Silja Oy, PL 100, 00181 Helsinki

(3) Reklamaation tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
      - reklamaation tehneen henkilön nimi ja yhteystiedot
      - reklamaation jättöpäivä
      - kuvaus palvelun puutteista
      - korvausvaatimus

(4) Jos matkustaja vaatii rahallista korvausta, hänen tulee liittää reklamaatioon asiaankuuluvat kulutositteet tai muut asiakirjat. Tallinkilla on oikeus pyytää tarvittavaa lisäselvitystä matkustajalta reklamaatioon liittyen.

(5) Jos valitus koskee laivan palveluja, valitus tulee esittää välittömästi infotiskille matkan aikana.

(6) Jos matkustaja on jättänyt reklamaation kirjallisena tai vastaavassa muodossa, Tallink lähettää vahvistuksen reklamaation vastaanotosta samassa muodossa. 

(7) Reklamaation käsitellään pääsääntöisesti viimeistään 2 kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos reklamaation käsittely vaatii erityisiä tarkastuksia ja/tai muita erityisiä toimenpiteitä, reklamaatio käsitellään lain määräämien määräaikojen puitteissa.

(8) Tallink on velvollinen ilmoittamaan matkustajalle reklamaation käsittelyn etenemisestä ja esittämään perusteita, jos reklamaation käsittely edellyttää lisäaikaa.

 

Takaisin ylös